English   Danish

2017/2018  BA-BJURO1350U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 12-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance.
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret).
 • Diskutere regnskabsregulering, såvel teori som praksis.
 • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver).
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet.
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet, vækst og risiko mv.
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Sideantallet inkluderer alle sider inklusiv tabeller med talopstillinger og beregninger.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i:

 • måling og kommunikation af primært finansielle informationer til beslutningsformål.
 • modeller for organisationers indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • regnskabsanalyse som led i en vurdering af virksomheden.
Undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser som skitseret nedenfor (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 35 timer
Øvelser 19 timer
Forberedelse 153 timer
Foreløbig litteratur

Slides vedr. bogføring og årsafslutning.

 

Jens O. Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering.
4. udg. 2017. Gjellerup/Gads Forlag. ISBN 978-87-13-05036-9.

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udg. 2017. Gjellerup/Gads Forlag. ISBN 978-87-13-05034-5.


Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sidst opdateret den 12-12-2017