English   Danish

2017/2018  BA-BJURO1501U  Microeconomics

English Title
Microeconomics

Course information

Language English
Course ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Quarter
Start time of the course First Quarter
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BSc/MSc in Business Administration and Commercial Law, BSc
Course coordinator
 • Dario Pozzoli - Department of Economics (ECON)
Main academic disciplines
 • Economics
Last updated on 28-06-2017

Relevant links

Learning objectives
To achieve the grade 12, students should meet the following learning objectives with no or only minor mistakes or errors:
 • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som f.eks. elasticitet, alternativ omkostning, markedsligevægt, oligopoly.
 • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som f.eks. modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence.
 • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser f.eks. relateret til offentlig regulering.
 • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som f.eks. nytte- og profitmaksimering, udbud lig efterspørgsel, samt algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som f.eks. pris, mængde og profit.
 • Vurdere, hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
 • Numerisk anvende standard mikroøkonomisk værktøj som f.eks. priselasticitet og skalaafkast.
 • Anvende økonomisk intuition og argumentation til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi
Course prerequisites
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover skal de studerende have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B eller A niveau.
Examination
Microeconomics:
Exam ECTS 7,5
Examination form Written sit-in exam on CBS' computers
Individual or group exam Individual exam
Assignment type Written assignment
Duration 2 hours
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period Autumn
Aids Limited aids, see the list below:
The student is allowed to bring
 • Non-programmable, financial calculators: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Language dictionaries in paper format
The student will have access to
 • Advanced IT application package
At all written sit-in exams the student has access to the basic IT application package (Microsoft Office (minus Excel), digital pen and paper, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). PLEASE NOTE: Students are not allowed to communicate with others during the exam : Read more about exam aids and IT application packages here
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Course content and structure

Faget Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger, konsekvenserne heraf for vareprisdannelse, arbejdskraft, m.v. og samspillet mellem de forskellige markeder. Desuden omtales mulighederne for at opnå en samfundsøkonomisk effektiv ressourceanvendelse samt den økonomiske politiks (for eksempel konkurrencepolitikkens) indflydelse på de enkelte markeder og på den samfundsøkonomiske effektivitet.
Der bygges videre på mikroøkonomi i en stor del af den efterfølgende økonomiundervisning, især i fagene Erhvervsøkonomi, Makroøkonomi, Afsætningsøkonomi og Industriøkonomi. Derudover behandles emner der vil blive taget op i Finansiering, Rets- og Kontraktøkonomi og Konkurrenceret.

Teaching methods
Forelæsningerne foregår udelukkende på engelsk, men øvelsesholdene bliver afholdt på dansk. Eksamen afholdes ligeledes på dansk.


Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback during the teaching period
Feedback gives i storholdforelæsninger gennem quizzes og opgaver lagt på google docs. Studerende må gerne stille spg til lærer i løbet af pauser holdt i storholdforelæsninger. Derudover feedback gives ugentligt i office hours.
Student workload
Forelæsninger 42 hours
Øvelser 24 hours
Forberedelse 56 hours
MyEconlab & MyLabplus 24 hours
Eksamensforberedelse 60 hours
Total 207 hours
Further Information

Supplerende materiale (øvelser, slides, osv) kan hentes på LEARN

Expected literature

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.
Foreløbig litteratur under udarbejdelse: Microeconomics HA JUR  Compiled by Dario Pozzoli Incl. Access Code, Pearson International.

 

Last updated on 28-06-2017