English   Danish

2017/2018  BA-BJURO1505U  Forvaltningsret

English Title
Administrative Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - LAW
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 14-03-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Demonstrere kendskab til de forvaltningsretlige og statsforfatningsretlige regelsæt samt deres opbygning og funktion, herunder navnlig i forhold til erhvervslivet.
  • Identificere relevante forvaltningsretlige og statsforfatningsretlige problemer på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere forvaltningsretlige og statsforfatningsretlige problemstillinger af særlig betydning for erhvervslivets forhold
  • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Forvaltningsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er skabe dels en teoretisk forståelse, et overblik over og viden om forvaltningsretlige regler og principper samt om statsforfatningsretlige regler og grundbegreber, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og løse konkrete forvaltningsretlige og statsforvaltningsretlige problemstillinger.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Feedback gives på den mundtlige deltagelse i undervisningen. De studerende forventes at have læst dagens pensum. Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme og opgaver, der inddrages i undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum. De studerende tilbydes at deltage i studiecafe, hvor de får feedback på forståelsen og anvendelsen af pensum. De studerende skal have læst dagens pensum, for at få udbytte af feedback i studiecafeen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 44 timer
Forberedelse 112 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende og opdateres ved nye udgaver. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sten Bønsing: Almindelig Forvaltningsret, 3. udg. (DJØF’s Forlag 2013)

Jens Peter Christensen mfl.: Dansk Statsret, 2. udgave, (DJØF’s forlag 2016), kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 18 og 19

Sidst opdateret den 14-03-2018