English   Danish

2017/2018  BA-BJURO1741U  Retlig regulering af kreditter og sikkerheder

English Title
The Law of Credit and Security

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Patrik Lindskoug - LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 28-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget skal give de studerene mulighed for at indhente viden om begreber og regler inden for retsområderne kreditret, tingsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse.
 • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion.
 • Identificere, analysere og vurdere konkrete retsforhold i lyset af de relevante retsregler på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
 • Identificere og redegøre for forskellige fordringstyper som viser indsigt i og forståelse for fordringsbegrebet.
 • Identificere og redegøre for grundlæggende begreber og regler inden for retsområdet insolvens og kreditorforfølgning, herunder forskellen på individuel tvangsfuldbyrdelse, rekonstruktion og konkurs.
 • Identificere og redegøre for forskellige former for sikkerhedsstillelse, deres regulering og anvendelsen af debitorsikring i praksis.
 • Identificere og redegøre for tingsretlige begreber, problemstillinger og regler.
Prøve/delprøver
Retlig regulering af kreditter og sikkerheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kredit- og sikkerhedsret bygger forudsætningsvis på den undervisning der er givet i de aftaleretlige og formueretlige discipliner på 1. år. I faget fokuseres der på følgende fire hovedområder:

 

1. Fordringsret og kreditret: Hvad er en fordring? Hvordan kan en fordring være en del af ens formue? Hvordan foregår køb of salg af fordringer? Hvad indebærer det, at man giver kredit?

Centrale momenter:

 • Fordringen som formuegode
 • Gældsbreve og andre kreditretlige dokumenter
 • Kreditaftaler, inkl. sondringer mellem erhvervs- hhv. private forhold
 • Factoring

 

 

2. Nødlidende kreditforhold: Hvad sker der, hvis en part ikke overholder sit løfte/indfrier sin forpligtelse? Hvad indebærer kreditorforfølgning? Hvilke formuegoder kan nås ved kreditorforfølgning?

Centrale momenter:

 • Sondringen mellem individualforfølgning og universalforfølgning, med fokus på udlæg, gældssanering, rekonstruktion og konkurs.
 • Trangsbeneficiet og andre formueretlige retter ved udlæg og konkurs.

 

 

3. Tingsret: Aspekter vedrørende ejendomsret og andre rettigheder inden for formuerettens område. Hvornår er retten til almindelig råden over ting fuldstændig, og hvornår er den begrænset? Tredjemandskonflikter – hvad sker der, når flere personer har ret til en og samme formuegode?

Centrale momenter:

 • Vindikation og ekstinktion
 • Sikringsakter
 • Erhververens beskyttelse mod overdragerens kreditorer
 • Overdragerens beskyttelse mod erhververens kreditorer
 • Dobbeltdisposition
 • Hjemmelskonflikt

 

4. Sikkerhedsret: Hvilke risici er kredit forbundet med? Hvilke forskellige sikkerhedsformer kan man benytte minimere disse risici? Hvilken sikkerhedsform er mest formålstjenlig i forskellige relationer?

Centrale momenter:

 • Detentionsret og retentionsret
 • Tinglig sikkerhed
 • Tinglysning
 • Kaution og støtteerklæringer
 • Pant, virksomhedspant og fordringspant
 • Byggelån og byggelånstransporter
 • Modregning
Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels i forbindelse med øvelser, dels i forbindelse med to skriftlige afleveringsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 54 timer
Øvelser 18 timer
Afleveringsopgaver 20 timer
Forberedelse 89 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektionsplanen på Learn.

Sidst opdateret den 28-06-2017