English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1005U  Tværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv

English Title
Interdisciplinary 1st Year Project: Strategic Communication Challenges in a social-analytic perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Sociologi/Sociology
Sidst opdateret den 12-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Tværfagligt 1.årsprojekt
Den studerende skal være i stand til at:

NB: Faget Strategi og samfundsdiagnostik (1. semester) indgår i prøven.
  • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering med sigte på at udforske de kommunikationsstrategiske udfordringer for en organisation som HA(kom.) studiet har udvalgt
  • Beskrive den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, strategiske og kommunikationsteoretiske fagområder, herunder at begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser
  • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation
  • Stukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Tværfagligt projekt, 1. år: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
4-5 studerende: max 40 normalsider
3 studerende: max 30 normalsider
2 studerende: max 20 normalsider
1 studerende: max 10 normalsider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt. Studerende, der har afleveret et projekt til den ordinære eksamen, men som ikke deltager i den ordinære mundtlige eksamen, skal forinden syge-/omprøven genindlevere det oprindelige projekt på den af administrationen fastsatte dato.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksaminationen (inkl. votering og karaktergivning) varer:
for 5 studerende: 60 minutter plus 10 minutter til feedback
for 4 studerende: 50 minutter plus 10 minutter til feedback
for 3 studerende: 40 minutter plus 10 minutter til feedback
for 2 studerende: 30 minutter plus 10 minutter til feedback
for 1 studerende: 20 minutter plus 10 minutter til feedback

 

Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelsen foretages af eksaminator og en ekstern censor.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursus: Tværfagligt 1.års projekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv
Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden de har opnået gennem det første år, og derigennem opnå en forståelse for mulige sammenhænge på tværs af fagene.

Formålet med 1.års projektet kan derfor opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af kommunikationsstrategiske problemstillinger.

På listeform er de konkrete mål for 1. års projektet:
• at styrke tilegnelsen af det teoretiske stof fra undervisningen på 1. år gennem selvstændigt og målrettet arbejde med et udvalg af teorier og perspektiver.
• at gøre erfaringer med muligheder og begrænsninger i samt relationer mellem de enkelte fag med henblik på at opbygge en forståelse for tværfaglighedens muligheder og udfordringer.
• at reflektere over forskellene i navnlig kommunikationsteoretiske og samfundsanalytiske perspektiver, og problemerne i at analysere, forstå og præsentere sådanne forskelle.
• at gøre erfaringer med selvstændig indsamling og vurdering af empiri.
• at gå videre i indlæringen af en problemorienteret og projektorganiseret arbejdsmetode.
• at gøre erfaringer med at arbejde i grupper, der har deltagere med forskellig baggrund og holdning.

 


Kurset Strategi og samtidsdiagnostik udprøves i Tværfagligt 1.årsprojekt

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Tværfagligt 1.årsprojekt
Forelæsning + vejledning + eksamensforberedelse

Studenterarbejdstimer:
Eksamensforberedelse
Kursusaktivitet: Strategi og samtidsdiagnose: 206,25
Vejledning, øvrig undervisning og eksamensaktiviteter i øvrigt: 206,25
Total 15 ECTS / 412,50 SAT
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres projekt i vejledningsforløbet, og i selve eksamen er der umiddelbart efter votering og karaktergivning indlagt 10 minutter pr gruppe til feedback fra eksaminator og censor.
Studenterarbejdstimer
Opgaveskrivning 406 timer
Forelæsning 4 timer
Eksamen 2 timer
I alt 412 timer
Foreløbig litteratur

Tværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv

Pensum fra Kommunikationsfagene og Strategi og Samfundsdiagnostik på 1. år

 

Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2015): Problemorienteret projektarbejde –

en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag.

Rienecker, Lotte (2014): Problemformulering på de samfundsvidenskabelige

uddannelser. København: Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter (2014): Formalia i universitetsopgaver – serviceafsnit,

layout og typografi. København: Samfundslitteratur.


Strategi og samfundsdiagnostik:

Andersen, Niels Åkerstrøm (1995). Institutionel historie – udkast til en analysestrategi. Statsvetenskaplig Tidskrift , 98, 3, pp. 257-280.

Andersen, Niels Åkerstrøm (2002). Polyfone Organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 4, 2, pp. 25-51.

Andersen, Niels Åkerstrøm (2009) Hvem er Yum Yum? Tegneseriestaten i svøb. Dansk Sociologi, Vol. 20, No. 2, p. 9-38

Andersen, Niels Åkerstrøm (2013) ”Contract as a form of intersystemic communication, i Alberto Febbrajo og Gorm Harste (red.) Law and intersystemic communication: Understanding ’structural coupling’, Farnham: Ashgate: 130-154.

Andersen, Niels Åkerstrøm og Justine Grønbæk Pors (2014) Velfærdsledelse – mellem styring  og potentialisering, København: Hans Reitzels Forlag

de Certeau, Michel (1984 [1980]): The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, “General introduction”, s. xi-xxiv.

Frankel, Christian & Erik Højbjerg (2010). Public Affairs og den politiske virksomhed, i Merkelsen, Henrik (Red.), Håndbog i Strategisk Public Relations, Gylling: Samfundslitteratur (pp. 243-275).

Habermas, Jürgen (2011) ”Problemet er ikke blot økonomisk”, Information (Downloades via learn).

Højbjerg, Erik (2004). Forvaltningspolitikkens privatisering, i Frankel, Christian (red.) Virksomhedens politisering (pp. 103-134). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Jensen, Anders Fogh (2009) Projektsamfundet, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

March, James G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science Vol. 2 No. 1, pp. 71-87.

Mintzberg, Henry & James A. Waters (2003 [1985]). Of Strategies, Deliberate and Emergent, i Kay, John (Ed.), The Economics of Business Strategy, Cheltenham: Edward Elgar (pp. 40-55).

Pedersen, Ove Kaj (2011) Konkurrencestaten, København: Hans Reitzels Forlag, kap. 4: Forhandlingsøkonomiens historie (s. 111-144).

Pedersen, Ove Kaj (2006) ”Corporatism and Beyond: The Negotiated Economy”, s. 245-270 i John L. Campbell, John A. Hall and Ove Kaj Pedersen (red.) National Identity and the Varieties ofCapitalism: The Danish Experience, Canada: McGill-Queen’s University Press.

Sennett, Richard (2000). Street and Office: Two Sources of Identity. In Giddens, Anthony & Will Hutton (Eds.), On the edge – Living with global capitalism, (pp.175-190). London: Jonathan Cape.

Weber, Max (2003) ”Det legitime herredømmes tre rene typer”, s. 173-18 i Heine Andersen, Hans Henrik Bruun og Lars Bo Kaspersen (red.) Max Weber Udvalgte tekster (Bind 2). København: Hans Reitzels Forlag.

Sidst opdateret den 12-12-2017