English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1206U  Organisationskommunikation

English Title
Organizational Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lars Thøger Christensen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 17-08-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Den studerende skal være i stand til at skrive en ortografisk og grammatisk korrekt tekst med en klar struktur og en velgennemført argumentation for de analytiske og teoretiske pointer.
  • Den studerende skal kunne demonstrere overblik over fagets teorier, begreber og modeller og være i stand til at udvælge og anvende de for opgavens problemstilling relevante teorier, begreber og modeller i en selvstændig analyse af ét konkret tema eller én konkret case inden for feltet organisationskommunikation.
  • Den studerende skal i besvarelsen kunne demonstrere en teoretisk funderet forståelse af kommunikation en organisatorisk kontekst samt kunne reflektere over hvordan et givet valg af en bestemt teoretisk forståelsesramme har konsekvenser for kommunikations- og organisationsforståelsen.
Prøve/delprøver
Organisationskommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende udarbejder individuelt et skriftligt analyserende essay af max 10 normalsider, til hvilket der gives fem døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har som overordnet formål at introducere til relevante teorier, begreber og modeller inden for ’organisationskommunikation’ som videnskabeligt felt, herunder at:

• bibringe rammer for en kvalificeret analyse og diskussion af empiriske cases indenfor feltet organisationskommunikation med anvendelse af fagets teorier, perspektiver, begreber og modeller

• lægge op til kritisk anvendelse og refleksion af de enkelte teorier, begreber og modeller og deres anvendelighed i forhold til konkrete kommunikationsproblemer i én eller flere organisationer.

 

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsesundervisning.
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i flere forskellige sammenhænge og formater:
1) I øvelsestimer, hvor de studerende selv laver oplæg, hvor deres forståelse af centrale begreber testes og kommenteres direkte af såvel medstuderende som underviser.
2) I forlæserens træffetid, hvor eventuelle tvivl og misforståelser kan håndteres face-to-face.
3) I forbindelse med eksamen, hvor der gives mundtlig feedback på besvarelser og hvor der gives mulighed for at sammenligne med tre gode besvarelser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 18 timer
Øvelsestimer 16 timer
Forberedelse 132 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 40 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Organisationskommunikation

Litteratur:

  • Grundbog: Cheney, G.; Christensen, L.T.; Zorn, T. & Ganesh, S. (2011): Organizational Communication in an Age of Globalization – Issues, Reflections, Practices. Waveland Press.
  • Udvalgte tekster til øvelsestimerne, som gøres tilgængelige på Learn.


 

Sidst opdateret den 17-08-2018