English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1264U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi

English Title
Managerial Economics theory and analysis – Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal være i stand til:
  • at forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt.
  • at beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel og ufuldkommen konkurrence.
  • grafisk at illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
  • algebraisk at løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
  • at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
  • numerisk at anvende standard mikroøkonomisk værktøj som fx priselasticitet og skalaafkast
  • at anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende skal kunne læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

I fald syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve foregår eksamen efter følgende retningslinier: Uden forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål som alene er udgangspunkt for eksaminationen på 20 minutter. Efterfølgende  vil den studerende blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne relevante størrelser indenfor pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) forstå hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) at forstå hvordan forbrugernes og virksomhedernes handlinger påvirker velfærden for alle i økonomien.

Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Undervisningsformer
Mikroøkonomi:

Total 7,5 ECTS / 206,25 SAT

Der anvendes forelæsninger, øvelser & Workshops samt MyEconLab og Mylabsplus samt Studiecafe
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via MyEconLab
Feedback modtages også i forbindelse med prøveeksamen
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 34 timer
Øvelser og workshop 34 timer
MyEconlab & Mylabsplus 50 timer
Forberedelse og Studiecafe 84 timer
Eksamen 4 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics, Compiled by Leslie Christensen and J. Helmer Rasmussen  , Pearson International.(med access code)
 

Sidst opdateret den 27-06-2017