English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1270U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning

English Title
Managerial Economics Theory and Analysis: Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved eksamen kunne:
 • identificere og afgrænse et marked samt beskrive markedets forhold
 • identificere og analysere markedsrelaterede problemstillinger (f.eks. i forhold til salg, kunder, aftagere, konkurrenter og leverandører)
 • udarbejde forslag til mulig(e) løsning(er) af markedsrelaterede problemstillinger
 • give anvisninger på mulig implementering af løsningsforslag (f.eks. hvorledes skal virksomhedens handlingsparameter-mix fastsættes og udmøntes i praksis).
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende skal have en grundlæggende forståelse for mikroøkonomi. Specielt forudsættes det, at de studerende er fortrolige med generel markeds- og konkurrenceteori, og at de besidder en rimeligt grundlæggende forståelse for problemanalyse og metode.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og -analyse: Afsætning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I en verden hvor markeder integrerer og interagerer i kraft af en stadig større global konkurrence, påvirkes virksomhedens beslutninger i stigende omfang af stadig flere og i øvrigt gensidigt afhængige dynamiske faktorer i og omkring virksomheden. Dette nødvendiggør en forståelse af virksomheden i et flerdimensionalt og dynamisk perspektiv.

Det er fagets formål, at sætte den studerende i stand til at forstå, analysere, beskrive og ikke mindst konkludere og anbefale målgivende handlinger, på en selvstændig og kritisk måde for virksomheden.

Endeligt er det formålet, at den studerende skal opstille ressourceorienterede anbefalinger, på forskellige og ændrede kommercielle konkurrencebetingelser, markedssituationer og problemstillinger, i og omkring den relevante omverden for virksomheden.

Det vil, som konsekvens til fagets formål, være nødvendigt at definere markedskonkurrencen i klassisk afsætningsøkonomisk forstand, herunder forståelse af markedstyper med brug af afsætningsfunktionen og prisdannelsen, samt en forståelse af konkurrencebegrebet på et såvel makroøkonomisk som mikroøkonomisk plan.

Faget vil være inddelt i 2 sektioner - en klassisk sektion, som introducerer grundlæggende begreber og perspektiver på markeder og konkurrence, samt en sektion, der har et mere nutidigt og fremtidigt perspektiv.

Undervisningsformer
Forelæsninger i dialogform med gæster relevante for case fremlæggelse/​illustration.

Cases til illustration af pointer og implementering af teoretiske begreber i praktisk afsætningsøkonomisk hverdag.
F. eks. dynamisk prissætning.


Kursusaktivitet: Afsætning
Studenterarbejdstimer:
Total 7,5 ECTS / 206,25 SAT
Feedback i undervisningen
Forelæsninger og øvelser gennemføres i dialogbaseret form og dermed gives feedback. Øvelser løses gruppevis hjemme og gennemgås i timerne med kollektiv feedback fra medstuderende og underviser.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger og øvelser 30 timer
Studieaktivitet i øvrigt 96 timer
Eksamensforberedelse 80 timer
i alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur
Fagets pensum består af en grundbog samt uddrag af forskellige bøger, der tilgængeliggøres for studerende. Grundbogen er:
Kotler, P.; Keller, K.; Brady, M.; Goodman, M. & T. Hansen (2016) Marketing Management, Edinburgh, Pearson/Prentice Hall.
Desuden bruges uddrag af følgende bøger (fra det klassiske til det moderne):

 

 • Rasmussen, A. (1973) Pristeori eller Parameterteori, København, Handelshøjskolens Forlag. Side 55-102.
 • Fog, B. & A. Rasmussen (1982) Driftsøkonomi 1, København, Erhversøkonomisk Forlag. Side 187-287.
 • Bjarke Fog(1994) Pricing in Theory and Practice, København, Handelshøjskolens Forlag (specifikt side 23-41 og side 85-127).
 • Abell, D.F. (1980) Defining The Business, New Jersey, Prentice Hall. Side 168-248.
 • (1) Porter, M. E. (2008) The five competitive forces that shape strategi, Harvard Business Review, Jan-2008, side 78-94
 • (2) Porter, M. E. (1985) Competitive Advantage, New York, The Free Press. Side 33-61.
 • (3) Porter, M. E. (1980) Competitive Strategy, New York, The Free Press. Kap 3, 7
 • Ambler, T. (2003) Marketing and the Bottom Line, New York, FT Press. Side 192-151
 • Ries, A. & J. Trout (2005) Marketing Warfare, New York, McGraw-Hill. Side 0-39
 • Baker, W.; Mam, M. & C. Zavada (2010) The Price Advantage, New York, Wiley. Side 13-73
 • Schoemaker, P: (2002) Profiting from uncertainty, Free Press, New York, Side 40-66.
Sidst opdateret den 27-06-2017