English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO1364U  Medier og kommunikation: Nye kontekster for samfund, organisation og individ

English Title
Media and communication: New contexts for society, organization, and the individual

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Karl-Heinz Pogner - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal demonstrere at han / hun

- forstår hvordan intern og ekstern kommunikation i og med medier fungerer i samspil mellem organisationer og samfund og hvordan kommunikation og medier bidrager til organisationers strategiske råderum,
- har overblik over og forståelse af kommunikations- og medieteorier,
- kan anvende teorierne, begreberne, modeller og analyseredskaber fra kommunikations- og medieforskningen til at analysere en kommunikationsproblemstilling i / om en konkret organisation,
- er i stand at analysere en selvvalgt empirisk case ved at kunne koble viden om organisation, medier og kommunikation med selvindsamlet empiri,
- kan forklare og bruge fagets begreber (repræsenteret i pensum) i forhold til hinanden og i forhold til casen.
- kan reflektere over teorierne om samspil mellem samfund, teknologi, medier og organisationers kommunikation ift. til den konkrete empiri – og omvendt;
- er i stand til at formidle analyserne på en velstruktureret, flydende, korrekt og fagsprogligt adækvat måde.
Prøve/delprøver
Medier og kommunikation: Nye kontekster for samfund, organisation og individ:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Én person skriver ved individuel aflevering max 3 sider; 2-5 personer maks. 5 normalsider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For sygeprøve gælder følgende bestemmelser:
For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men er syg ved den mundtlige eksamen, er sygeprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Denne synopsis skal genindleveres til syge-/omprøven. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.
For omprøve gælder følgende bestemmelser:
Studerende der ikke består den ordinære eksamen skal indlevere en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

En individuel mundtlig eksamen på baggrund af gruppesynopsis. Den mundtlige eksamen varer 20 minutter. Der sættes en afleveringsfrist for synopsen af studiesekretariatet, men arbejdet med synopsen kan påbegyndes når som helst inden for denne dato.
Synopsen, der i kort form skitserer en problemstilling inden for fagets pensum vha. en selvvalgt case-organisation  og som sammen med pensum danner udgangspunkt for den mundtlige prøve, skal skrives i grupper på 2-5 personer (4-5 personer anbefales). Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Bedømmelsen foretages på baggrund af den mundtlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Medier og Kommunikation  skal give de studerende indblik i mediale og organisatoriske forhold og teorier / framework, der vedrører interpersonelle medier og massemedier samt digital kommunikation og sociale medier i en tidsalder, der er præget af samtidigt tilstedeværelse af et netværk af  traditionelle analoge samt nyere sociale og mobile medie. Udgangspunktet er samfundsmæssige aspekter (bl.a. netværkssamfund, pull society, big data) samt organisationernes forhold til – og strategiske brug af - medierne. Der fokuseres bl.a. på brugen af digitale, sociale og mobile medier idet disse i særlig grad følges af nye muligheder og udfordringer for traditionelle (masse)medier, virksomheder, organisationer og deres strategiske råderum.

 

Forelæsninger og øvelser skal bidrage til de studerendes, analytiske, reflekterende og praktiske kompetencer for at sætte dem i stand til både at kunne analysere "medielandskabet", som former og bliver formet af (det "glokale") samfund, organisationerne, institutionerne, teknologierne, mediebrugen og (ansvarlige og bevidste) mediebrugere. Desuden skal faget bidrage til de studerende evne til at arbejde strategisk og ansvarligt med organisationers brug af medier inden for krise-, ledelses-, og branding-kommunikation.

 


Efter tredje semester skal den studerende have en forståelse for kommunikationsmediernes betydning for kommunikativ praksis generelt set og i særdeleshed være i stand til at analysere konkrete problemstillinger inden for mediekommunikation og digital, social og mobil kommunikation samt at analysere organisations syn på og brug af medier. Denne viden og disse færdigheder vil også bidrage til løsning af opgaver i forbindelse med 2. årsprojektet.

Undervisningsformer
Faget omfatter en forelæsningsrække og en holdøvelsesrække. I det omfang, det er muligt - tilstræbes dialogiske elementer også i forelæsningerne, men det er først og fremmest holdøvelsesundervisningen, der er grundlæggende dialogisk og studenter-orienteret og forudsætter i endnu højere grad de studerendes aktive forberedelse og deltagelse. En SeminarDag/ fokuserer særligt på erfaringer med( intern) kommunkation i konkrete organisationer.

I øvelserne uddybes forelæsningens teoretiske emner og der arbejdes derudover med cases eller undersøgelser. Cases og undersøgelser supplerer det overblik, som forelæsningsrækken giver, og/ eller udprøver forelæsningens teoretiske perspektiver og koncepter.

I øvelserne afleveres der også en gruppesynopsis for at øve sig i at skrive en synopsis som oplæg for en mundtlig eksamen. Denne prøvesynopsis skrives af 2-5 studerende. For at kunne give feedback til prøvesynopsen i undervisningen, skal grupperne dannes inden for holdet. Denne prøvesynopsis er en god mulighed til at forberede sig til eksamen, som jo sammen med pensum tager udgangspunkt i en gruppesynopsis (se eksamen).

Arbejdsbelastning:
Forelæsninger/​øvelser: 33 timer
Forberedelse: 152
Eksamensaktiviteter: 21,25 timer
Total: 7,5 ECTS / 206,25 SAT
Feedback i undervisningen
Diskussioner i øvelseshold, feedback på oplæg på øvelseshold, feedback på prøvesynopsis på øvelseshold, feedback under mdtl. eksamen
Studenterarbejdstimer
forelæsninger / øvelser / Seminardag 33 timer
forberedelse for forelsn. / øvls. / SeminarDag (inkl. prøvesynopsis) 152 timer
eksamen (inkl. forberedelse) 21,25 timer
I alt 206,25 timer
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteraturliste (pensum)

 

Foreløbig litteraturliste (pensum)

Kompendium med bidrag af og eller links til bidrag af bl.a. Bordewijk & van Kaam (2003) [1986] Broderick et al.  (2003), Capozzi & Rucci (2013), Castells ( 2003 22004 , 22000); DR medieforskning (2017), Dinesen (2008), Eskjær (2010), Flyverbom & Hansen (2014), Hansen (2004), Hansen (2011, 2015), Hasselbach & Tranberg (2016), Hjarvard (2003, 2008), Küng, Picard, Towse (2008), Lund (1999), Meyrowitz, (1985), Newman (2017), Nielsen (2000),  Orlikowski (1992), Pogner (2015, 2012), Qvortrup (1998), Svarre (2011), Takeuchi & Nonaka (2000), Treem & Leonardi (2012), Turkle (2012), Winston (1998).

 

 

 

Sidst opdateret den 27-06-2017