English   Danish

2017/2018  BA-BKOMO3001U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Dorte Madsen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal være i stand til at:
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’strategi, organisation og kommunikation’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt
 • Beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, som den studerende har været igennem på bachelorstudiet.
 • Redegøre for og begrunde de konkrete teorivalg, samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • Diskutere teoriernes forskelle og ligheder, samt vurdere mulighederne for og begrænsningerne i at integrere dem.
 • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
 • Beskrive og diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt, herunder vurdere de implikationer det valgte udgangspunkt har for projektets analyser og resultater.
 • Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt klart og indholdsmæssigt veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Omfang af skriftligt produkt
4-5 studerende skriver max 80 normalsider
3 studerende skriver max. 70 normalsider
2 studerende skriver max 60 normalsider
1 studerende skriver max 40 normalsider ,
Projektet inkluderer en sammenfatning på 1-3 normalsider. Udarbejdes projektet på dansk, skal sammenfatning (summary) være på engelsk; skrives projektet på et fremmedsprog, skal sammenfatning være på dansk. I bedøm. af projektet indgår den fremmedsproglige kvalitet af det engelske summary, når projektet skrives på dansk og den fremmedsproglige kvalitet af selve projektet, når det skrives på engelsk. Husk, at sammenfatning tæller med i antal normalsider. Projektet skal ligeledes indeholde en ledelsesrapport på 1-4 ns. Rapporten indgår i bedømmelsen (og tæller ikke med i antal normalsider).
Ved bedøm. af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, idet det faglige indhold dog vægter mest. Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mdt. præstation.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.
Studerende, der har afleveret et projekt til den ordinære eksamen, men som ikke deltager i den ordinære mundtlige eksamen, skal forinden syge-/omprøven genindlevere det oprindelige projekt på den af administrationen fastsatte dato.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel eller gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende.  Eksamen er et projekt, der udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-5 personer. Projektet danner udgangspunkt for efterfølgende mdt. eksamen; individuelle projekter forsvares individuelt; gruppeprojekter danner udgangspunkt for en mundtlig gruppeeksamen. Der afsættes ialt 40 minutter pr. studerende, der afleverer individuelt, hvoraf 30 min. afsættes til eksamination og 10 min. afsættes til feedback. To studerende eksamineres i 45 minutter, med 10 minutter efterflg. til feedback. Tre studerende eksamineres i en time, med 10 minutter efterflg. til feedback. Fire studerende eksamineres i 75 minutter, med 10 minutter efterflg. til feedback og fem studerende eksamineres i 90 minutter, med 10 minutter efterflg. til feedback.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Projektskrivning.

 

Der gives hvert år omkring semesterstart en introduktion til bachelorprojektet (intro-forelæsning). De studerende får udleveret en projektmanual, med en beskrivelse af de faglige og formelle krav til projektet, herunder også antal vejledningstimer til rådighed. Alle grupper vælger selv en vejleder fra HA(kom.) studiets vejlederliste.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Bachelorprojekt
Forelæsning + vejledning + eksamensforberedelse


Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger: 3 timer
Eksamensforberedelse: 409,50 timer
Total: 412,50 timer/15 ECTS
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres projekt i vejledningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 3 timer
Udarbejdelse af projekt og eksamen 409 timer
I alt 412 timer
Foreløbig litteratur

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag

Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2015): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag.

Rienecker, Lotte (2014): Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. København: Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter (2014): Formalia i universitetsopgaver – serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur.

Sidst opdateret den 27-06-2017