English   Danish

2017/2018  BA-BKOMV1017U  Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet

English Title
Strategic Communication in a Society of Mass Media

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Kresten Jørgensen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 21-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
  • Identificere, klassificere og forklare grundlæggende udfordringer i centrale aktørers virke i forhold til de gængse og relevante strategiske kommunikationsudfordringer.
  • Pege på en række konkrete kommunikationsværktøjer og -dimensioner samt gøre rede for såvel deres strategiske som praktiske anvendelse.
  • Analysere og vurdere effekten af en given kommunikationsstrategi og givne kommunikationsværktøjer.
  • Identificere kommunikationsstrategiske problemstillinger og løsninger i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag.
  • Formulere, afgrænse og analysere kommunikationsstrategiske problemstillinger og formidle dem i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Kommunikationsteori og -strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Prøven har form af, at den studerende individuelt udarbejder et essay af max 15 normalsider, hvortil der gives 3 uger. Der udarbejdes centralt en opgaveramme. De studerende tager udgangspunkt i en selvvalgt case og en problemstilling inden for rammen. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Spillereglerne ændrer sig i disse år for virksomhederne og deres strategiske kommunikation. Medarbejdere, myndigheder og medier stiller nye og større krav, og mediesamfundet kan på kort tid ændre virksomhedernes og organisationernes eksistensgrundlag.
 
Kurset fokuserer på Strategisk kommunikation og PR, det vil sige de discipliner, der har til formål at bidrage til at skabe, genoprette eller vedligeholde organisationens omdømme gennem fx medierelationer, Public Affairs, CSR, Investor Relations mv.
 
Faget kobler både et politisk perspektiv, organisationsteori og kommunikation. Fagets bærende præmis er, at hver organisationstype og enhver branche har sine særlige kommunikationsforpligtelser, ’koder’ og kulturer, der nødvendigvis skal være udgangspunktet for den legitime kommunikation.
 
Faget tager afsæt i de nyeste tendenser inden for strategisk kommunikation, der lægger vægt på virksomheden som en ’autoriativ stemme’ i det offentlige rum og ikke blot en vare- eller serviceproducent. Endelig omfatter faget en lang række cases og eksempler.
 

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsestimer fokuserer hver uge på et særligt tema inden for strategisk kommunikation. Forelæsningerne vil fokusere på pensum, mens øvelsestimerne vil handle om konkrete cases og øvelser. Hertil kommer, at forelæsningerne hver uge kort vil introducere en mere studienært tema med relevans også for den afsluttende opgaveskrivning: Hvad er akademisk analyse, hvad er en god skriftlig fremstilling, forholdet mellem teori og empiri etc.
Feedback i undervisningen
Feedback to students is a vital part of the course. Feedback is ensured in four ways:

Teachers are available both upon appointment to offer dialogue and feedback

Q&A sessions for an entire class.

Regular short assignments: By giving one or more short assignments during the semester students get needed feedback.

Individual feedback sessions after exams: Students are welcome for further one-on-one after exam.
Studenterarbejdstimer
Total 206 timer
Deltagelse i forelæsninger: 20 timer
Øvelser: 24 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser): 82 timer
Eksamensforberedelse: 80 timer
Foreløbig litteratur

Pensum:

 

                      • Jesper Højberg Christensen, Når Forretningen kommunikerer – Topledelsens Nye Strategier, Gyldendal Business, 2010. KØBES

                      • Kresten Schultz Jørgensen, Virksomhedens Omdømme, Gyldendal Business, 2014. KØBES

                      • Henrik Merkelsen, Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur 2010.  KØBES

                      • Duane Windsor, Theories and theoretical roots of Public Affairs, Harris & Fleischer, The Handbook of Public Affairs, SAGE, 2005.

                      • William D. Obermann, A conceptual look at the strategic ressource dynamics of public affairs, Journal of Public Affairs, november 2008.

Sidst opdateret den 21-02-2017