English   Danish

2017/2018  BA-BMECO1275U  Afsætningsøkonomi

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Ole Stenvinkel Nilsson - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 07-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget tilstræber at bibringe den studerende overblik, forståelse og teoretiske værktøjer
til at formulere, prioritere og løse marketingproblemer i praksis for en given
virksomhed.

Den ønskede kompetence forudsætter, at den studerende demonstrerer en grundig
forståelse for en given virksomheds funktion og sammenhæng.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler,
opfylde følgende læringsmål:
  • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst.
  • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i forhold til konkrete virksomheder på udvalgte aftagermarkeder.
  • Kunne stille sig kritisk over for en given virksomheds markedsmuligheder samt dens styrker/svagheder som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi.
  • Kunne analysere og formidle løsningsforslag til givne afsætningsøkonomiske beslutningsproblemer.
  • Kunne vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel, herunder foretage en vurdering af usikkerhed og risiko.
  • Kunne udvise gode evner til at vurdere og diskutere validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser.
Prøve/delprøver
Afsætningsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Eksamensafvikling, syge-/omprøve:
Hvis eksamensformen afholdes som en mundtlig prøve vil eksaminationen foregå uden forberedelsestid og hjælpemidler. Der trækkes et eksamensspørgsmål fra eksamensbordet, og eksaminationen påbegyndes umiddelbart herefter.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen er bygget op omkring følgende faglige moduler, som indeholder centrale afsætningsøkonomiske problemstillinger:

I: Generel introduktion
Marketingkonceptets indhold og udvikling, virksomheden og omverdenen, problemidentifikation, problemløsningsmetoder.
II: Informationssøgning og markedsanalyse
Markedsinformationssystemer, field-research, desk-research,markedsanalyse fra A-Å, prognoser.
III: Adfærdsteori
Købsadfærd på konsumentmarkedet og business-to-business markedet samt konkurrentadfærd.
IV: Markeds- og konkurrenceteori
Target marketing, relationship marketing, benchmarking, konkurrent- & kundeanalyser.
V. Handlingsparameterteori
Opdelinger, marketing-mix (herunder kobling til PLC-teorien og produktpositionering).
VI. Markedskommunikation
Promotionmix, nyeste promotionværktøjer & -områder, kommunikationsstrategier.
VII: Markedsføringsplanlægning og ledelse
Problemløsningsmetoder i markedsføringen, principdisposition for en markedsføringsplan herunder styrings- og planlægningsniveauer samt målformuleringer.

Undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i plenum samt separate øvelser
og case- gennemgange på opdelte øvelseshold.
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger & øvelsesundervisning 60 timer
Forberedelse 90 timer
Udarbejdelse af case besvarelse 30 timer
Eksamensforberedelse 26 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur


Andersen, Ole E. m.fl.: Moderne Markedsføring.
Hans Reitzels Forlag, 2.udgave, 2016.

 

Andersen, Ole E. og Poul Faarup: Moderne Markedsføring. Opgaver og Cases, Hans Reitsels Forlag, 2016

 

Cases til gruppevis besvarelse i øvelsestimer - uploades på Learn
                                                                                                                          
Sonne, Erik m.fl.:Kilder til international markedsinformation Internet adgang via CBS
Updateres løbende link nedenfor:

 

http:/​/​libguides.cbs.dk/​international_markedsinformation

 

Jens Carsten Nielsen, Anne Martensen og Lars Grønholdt:  Guideline til valg af performance marketing målinger, Institut for Afsætningsøkonomi 2006. Uploades på Learn

 
Udleveret/uploaded supplerende materiale:

I form af artikler, noter o.lign. i forbindelse med undervisningen/Learn.

Sidst opdateret den 07-12-2017