English   Danish

2017/2018  BA-BPROO1005U  Økonomistyring og projekter

English Title
Management Accounting and Projects

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 21-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for fagets teorier om og metoder til planlægning, styring og kontrol af virksomheders og projekters økonomistyring
 • Anvende fagets teorier og metoder til løsning af konkrete opgaver inden for økonomistyring for både virksomheder og projekter
 • Reflektere over fagets teoriers og modellers anvendelighed og begrænsninger i forhold til konkrete økonomistyringsmæssige opgaver
 • Formulere sig i et fagligt klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring og projekter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis prøveformen ender med at være en mundtlig prøve, vil der være tale om en 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse inkl. votering og karakterafgivelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende en forståelse for grundlæggende økonomistyringsmæssige discipliner samt økonomistyring på projekter. Faget dækker områder som eksempelvis virksomheders og projekters økonomistruktur, omkostningsinformation til beslutningstagen, lønsomhedsberegning, budgettering og præstationsmåling. Faget tager udgangspunkt i at økonomistyringsinformation skal benyttes til beslutningstagen for styring af virksomheder og projekter. Fagets formål er videre at give de studerende kompetencer til beregning samt reflektion over konkrete praktiske økonomistyringsmæssige opgaver.

 

Fagets forløb er struktureret således, at der startes med en gennemgang af økonomistyringens overordnet formål og betydning samt virksomheders og projekter økonomistruktur. Over de næste undervisningsgange vil der blive fokuseret på de individuelle økonomistyringsmæssige displiner, hvorefter den sidste lektion runder faget af og forbereder de studerende til eksamen.

Undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring to grundbøger (en for økonomistyring generelt, og en mere specific for økonomistyring på projekter) samt en række akademiske artikler. I selve undervisningen vil der blive lagt vægt på en kombination af både forelæsning, diskussion samt opgaveløsning.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende gennem undervisningen til dels gennem løsning af opgaver, der efterfølgende gennemgås med udgangspunkt i de studerendes besvarelser, og dels gennem løbende diskussion gennem forelæsningerne, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf. Herudover afholdes der løbende gennem fagets forløb kontortid for de studerende. Her vil der være mulighed for at afklare eventuelle emner, den studerende måtte have udfordringer med.

Der vil ikke blive benyttet obligatoriske opgaver på faget, men de studerende vil blive opfordret til at benytte det medfølgende online forum til den ene grundbog, hvor de studerende både alene og med hinanden kan løse opgaver, tage noter til bogen, tage quizzes, m.m. Forummet er en god mulighed for at teste sin viden af, hvor der samtidig er mulighed for vejledende løsninger.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 166 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

 

Bøger

 • Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matusumura, E. M. & Young, M. S. (2011): Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, 6th Edition, International Edition. England: Pearson
 • Venkataraman, R.R. and Pinto, J. K. (2008): Cost and Value Management in Projects. New Jersey: John Wiley & Sons.

 

Artikler

 • Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right. Project Management Journal, Vol. 37, No 3, s. 5-15
 • Merchant, K. A. (2006). Measuring general managers' performances. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6 
 • Mouritsen, J. (1989). Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen, to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer. I P. Melanders (red.). Nye perspektiver i økonomistyringen. DJØF's Forlag.
 • M.fl.
Sidst opdateret den 21-06-2017