English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1522U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Godkendte lommeregnere
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 30-05-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
  • 1. Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, moral hazard, risiko aversion.
  • 2. Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som rationalitet og præferencer.
  • 3. Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
  • 4. Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit. Dette både ud fra antagelser om rationel samt irrationel adfærd.
  • 5. Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant.
  • 6. Numerisk anvende standard-mikroøkonomiske værktøjerj som fx priselasticitet og skalaafkast.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i teorier for det enkelte rationelt eller irrationelt agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser.

 

Følgende emner tages op: Den rationelle og irrationelle forbrugers valg. Er den rationelle model korrekt? Individets valg under usikkerhed og over tid. Præferencer over altruisme og fairness. Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt. Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Brugen af MyEconLab indgår som en naturlig del til både forelæsninger og øvelser
I forbindelse med forelæsningerne kommer to eksperimenter vedr. adfærd.
Studiecafeen foregår sideløbende med øvelserne
Brush Up i matematik kommer i begyndelsen af semesteret
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via MyEconLab
Feedback modtages også i forbindelse med prøveeksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 70 timer
MyEconlab 60 timer
Forberedelse og Studiecafe 85 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 40 timer
Brush Up i Matematik 20 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplan på CBSlearn.

Sidst opdateret den 30-05-2018