English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1523U  Organisationsteori

English Title
Organization Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Anne Roelsgaard Obling - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 26-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Overordnet er fagets mål at give den studerende kendskab til klassisk organisationsteori samt centrale organisationsteoretiske begreber og problemstillinger. På baggrund af dette ønsker faget at styrke den studerendes evne til at begribe og reflektere over, hvordan organisationer fungerer.
Udprøvning sker i forhold til følgende læringsmål, som den studerende forventes at kunne opfylde:
  • At kunne identificere og forstå fagets teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller, samt diskutere deres styrker og svagheder
  • At kunne anvende fagets teorier til at beskrive og analysere eksempelvis organisatoriske kerneopgaver, funktioner og aktiviteter
  • At kunne diskutere organisationsteoriens formål, rækkevidde og status - herunder refleksion over, hvad teori er og hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer
  • At kunne formulere sig fagligt i et klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at introducere de studerende til centrale begreber inden for organisationsteorien som organisation, administration, management og ledelse. Faget introducerer organisationen som en formaliseret enhed, hvori der foregår en løbende, dynamisk aktivitet og hvor aspekter som samarbejde, struktur, effektivitet, kultur, koordinering, kontrol og ledelse spiller en central rolle.
 
Gennem læsning af klassiske tekster inden for disciplinen giver faget de studerende en grundlæggende organisationsteoretisk viden samt forståelse af den idehistoriske udvikling af disciplinen. . Samtidig læses også mere moderne tekster, der typisk udgår fra diskussioner rejst i de klassiske tekster.  
 
Hensigten med den historiske forandring af organisationsteorien via læsning af klassiske tekster koblet med nyere teorier om organisation er, at give de studerende et indblik i et akademisk felt, som er genstand for løbende diskussioner og debatter. Herigennem skal de studerende blive i stand til at reflektere over organisationsteoriens formål, rækkevidde og status – herunder også en mere generel refleksion over, hvad teori er og hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer.  

 

 

Undervisningsformer
Undervisning foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, mindre undervisningslektioner og workshop aktivitet.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Fremmøde til alm. undervisning 36 timer
Pensumlæsning, ca 800 sider tekster + cases 164 timer
Anden forberedelse til undervisningen 36 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 39 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturliste vil blive uploaded på Learn

Sidst opdateret den 26-06-2017