English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1531U  Arbejds- og ledelsespsykologi

English Title
Work and Leadership Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisation/Organization
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 26-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De studerende skal ved prøven kunne:
 • Redegøre for og forklare grundlæggende arbejds- og ledelsespsykologiske teorier og begreber inden for fagets temaområder.
 • Foretage teoretisk baserede analyser af empiriske arbejds- og ledelsespsykologiske problemstillinger knyttet til fagets temaområder.
 • Kritisk diskutere styrker og svagheder i arbejds- og ledelsespsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling.
Prøve/delprøver
Integreret projekt i Arbejds- og ledelsespsykologi og Kvalitative metoder:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.

 

Syge/omeksamen i Arbejds- og ledelsespsykologi og Kvalitativ metode:

 •    Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af gruppeprojektet og projektrapporten til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af den allerede indleverede synopsis. Dette gælder også hvis den studerende går på barsel mellem aflevering af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.
 •    Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af projektet på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende, indenfor en nærmere fastsat frist, gennemfører et projektarbejde og afleverer en individuelt udarbejdet projektrapport.
 •    Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af projekt og projektrapport til den ordinære eksamen, men ikke bestået eller deltaget i den mundtlige prøve, afvikles den mundtlige omprøve på basis af et, indenfor en nærmere fastsat frist, bearbejdet projekt og deraf afleveret bearbejdet projektrapport.
 • Kravene til den bearbejdede projektrapport er:
 1. nye metoderefleksioner (ikke nye metodevalg, da det ikke er et krav at den studerende skal indsamle ny empiri)
 2. et nyt teorivalg (den studerende kan godt beholde nogle af de teorier der blev arbejdet med i det ordinære produkt, men der skal være noget som er nyt)
 3. med det nye teorivalg skal der udarbejdes nogle nye analyser (som erstatter/er udover de analyser som var i det ordinære produkt), deraf en anden (evt. udvidet) konklusion

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Arbejds- og ledelsespsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder ledelse af organisationens menneskelige ressourcer med udgangspunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge.

På fagets forelæsninger introduceres en række centrale temaer indenfor arbejdspsykologien: Medarbejdernes forhold til organisationen i form af psykologisk kontrakt, motivation og engagement, det psykosociale arbejdsmiljø herunder stress og trivsel, læring i organisationer herunder kompetence og organisatorisk forandring, samt arbejdsidentitet.

På fagets forelæsninger i ledelsespsykologi præsenteres forskellige teoretiske perspektiver på ledelse som indflydelsesprocesser og facilitering af meningsskabelse og organisering. Faget introducerer både til forståelser af ledelse som defineret ved bestemte egenskaber hos lederen og til ledelse som processer i sociale handlesystemer, med særligt fokus på relationen mellem ledere og medarbejdere. Derudover behandler faget også ledelsesfænomener som ’Shared leadership’ og selvledelse.

 

Forelæsningerne vil introducere grundlæggende teoretiske begreber og problemstillinger indenfor fagets temaområder, som illustreres af empiriske cases. Forelæsningerne suppleres af klyngevejledning hvor de studerende finder sammen i projektgrupper for at arbejde med en selvvalgt empirisk arbejdspsykologisk eller ledelsespsykologisk problemstilling.

 

Faget Arbejds- og ledelsespsykologi kobles med faget i Kvalitativ metode i et integreret projekt, hvor konkrete arbejds- og ledelsespsykologiske problemstillinger undersøges empirisk ved brug af kvalitative metoder. Fagene udprøves i en fælles mundtlig individuel eksamen på baggrund af det integreret projekt, som laves i grupper af 3-5 studerende.

Undervisningsformer
Undervisningen forløber som en kombination af forelæsninger og klyngevejledningssessioner, hvor de studerende i grupper kan arbejde med en selvvalgt empirisk arbejds- eller ledelsespsykologisk problemstilling, for derigennem at bringe teorien fra forelæsningerne i spil med praksis.

Faget indeholder således følgende undervisningsaktiviteter: 

1. Forelæsninger 
2. Klyngevejledning (4 x 3 lektioner). I klyngen, som faciliteres af an klyngevejleder, fremlægger og diskuterer grupperne erfaringer og udfordringer fra deres projektarbejde.  
3. Projektarbejde i grupper
Feedback i undervisningen
Feedback på dette fag foregår især under klyngevejledningen, hvor der arbejdes systematisk med feedback til de enkelte gruppers projektarbejde. Klyngevejledningen forløber samtidig med at de studerende arbejder med deres integreret projekt. Til klyngevejledningen trænes de studerende også i at give feedback på hinandens projekter, således at en stor del af feedbacken er peer-to-peer baseret.
Den enkelte studerende modtager individuel feedback efter den mundtlige eksamen.
Studenterarbejdstimer
Lektioner 30 timer
Klyngevejledning 12 timer
Læsning af pensum 160 timer
Udarbejdelse af integreret projekt 75 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk udbydes første gang i efteråret 2016

 

Foreløbig litteratur

Pensum, Arbejds- og ledelsespsykologi 3. semester

Bogkøb

Paludan-Müller, L. (2005) Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi. Frydenlund.

 

Kompendium

Dalsgaard (2006). Stress som en mulighed. Kap. 4 i Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv? Djøf Forlag, 125-143 (18 sider)

Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace. Theory, Research and Application. Chap. 1-4. London: Sage Publications (65 sider)

Conway, N., & Briner, R. B. (2005). Understanding psychological contracts at work: a critical evaluation of theory and research. New York : Oxford University Press Inc., 2005. Kapitel 3, 4 & 9. (65 sider)

Houghton, J. D., Neck, C. P., & Manz, C. C. (2003). Self-Leadership and SuperLeadership: The Heart and Art of Creating Shared Leadership in Teams. In: C. L. Pearce & J. A. Conger (Eds.), Shared Leadership: Reframing the How’s and Why’s of Leadership. Sage Publications, 123-140 (17 sider)

Susan Hart og Henrik Hvilshøjs (2013) Ledelse mellem hjerne og hjerte

Claus Elmholdt og Lene Tanggaard (red) Følelser i ledelse.

Grinth, K. (2005). What is leadership: Person, result, position or process? In Grinth, K. Leadership: Limits and Possibilities, Palgrave.

Yukl, G. (2002). Charismatic and transformational Leadership. In Yukl, G. Leadership in Organizations, Prentice Hall.

Download fra elektroniske tidsskrifter via CBS Library

Gagne, M. & Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331-362

Guest, D. E. (1998a). Is the psychological contract worth taking seriously? Journal of Organizational Behavior, 19: 649-664. (16 sider)

Guest, D. E. (1998b). On meaning, metaphor and the psychological contract: a response to Rousseau. Journal of Organizational Behavior, 19: 673-677. (5 sider)

Rousseau, D. M. (1998). The “problem” of the psychological contract considered. Journal of Organizational Behavior, 19: 665-671. (7 sider)

Tynell, J. (2002). “Det er min egen skyld”- nyliberale styringsrationaler inden for Human Resource Management. Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 5 årg, 2. (18 sider)

Hollander, E. P. & Offermann, L. R. (1990). Power and Leadership in Organizations. American Psychologist, 45(2), 179-189. (11 sider)

Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16, 57-72.

Pejtersen, J. H. & Kristensen, T. S. (2009). The development of the psychosocial work environment in Denmark from 1997 to 2005. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 35, 284-293.

 

 

Sidst opdateret den 26-06-2017