English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1543U  Organisationsanalyse

English Title
Organisational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Rasmus Lund-Nielsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 14-03-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At kunne redegøre for de valgte teorier med særlig vægt på centrale begreber
  • At kunne anvende/operationalisere teoretiske begreber i analysen af det empiriske materiale
  • At kunne redegøre for forskelle på tværs af pensums teorier og reflektere/ hvilken betydning det har for analysen
  • At kunne vurdere kvaliteten af det empiriske belæg set ift. analysens teoretiske fokus og konklusioner
  • At skrive sprogligt klart og korrekt og ud fra principper om god videnskabelig argumentation
Prøve/delprøver
Organisationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udprøvningen i organisationsanalyse, består i en case-analyse. Analysen udfærdiges ud fra eksamensspørgsmål, som udleveres tre uger inden aflevering af eksamensopgaven. Besvarelsen skal inkludere minimum 2 af fagets teoretiske perspektiver. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tager afsæt i velkendte organisationsteorier med henblik på at arbejde analytisk med dem. Ambitionen er at sætte fokus på hvordan forskellige teorier om organisationer og de analyser de lægger op til synliggør forskellige aspekter ved analyseobjektet ’organisation’. Forudsætningen er at organisationsanalyser ikke er neutrale eller naturlige afspejlinger af virkeligheden, men derimod en særlig måde at skabe en organisatorisk virkelighed, som har både praktiske og politiske konsekvenser.

 

Formål

Målet med faget er, at den studerende bliver i stand til at forholde sig refleksivt til andres og foretage egne organisationsanalyser. Det indebærer at den studerende skal opøve sin færdighed i at læse organisationsteorier som særlige bud på en organisatorisk virkelighed; at den studerende kan læse og vurdere andres analyser og endeligt at den studerende kan udforme en organisationsanalyse og kritisk reflektere analysens resultat i relation til de valgte teorier og metoder.

 

Forløb

Undervisningen  i OA består i forelæsninger som tager afsæt i kendte organisationsteorier, mhp. at tydeliggøre hvordan disse kan forstås som særlige analytiske blikke på organisationen som genstand. Herudover vil der være mindre øvelseshold, hvor de studerende i forlængelse af forelæsningerne prøver kræfter med forskellige typer af analyser og ad den vej opøver deres analytiske færdigheder. Der vil bl.a. være fokus på at vurdere metoders betydning for analyseobjektet; operationalisere begreber; arbejde systematisk med interviewdata samt udvikle evne til at fremføre videnskabelige argumenter på skrift. 

Opøvelsen af den studerendes analytiske færdigheder peger frem mod eksamensopgaven, hvor de studerende i grupper skal lave en organisationsanalyse med afsæt i en case.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (kan ændres) 40 timer
Øvelser (kan ændres) 36 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Sidst opdateret den 14-03-2018