English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1711U  Personlighedspsykologi og kognition

English Title
Personality and Cognition

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 28-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De studerende skal ved prøven kunne:
  • Redegøre for og forklare grundlæggende personlighedspsykologiske og kognitive teorier og begreber inden for fagets temaområde.
  • Kritisk diskutere styrker og svagheder i personlighedspsykologiske og kognitive teorier i relation til en konkret problemstilling.
Prøve/delprøver
Personlighedspsykologi og kognition:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I denne forelæsningsrække gives en grundlæggende indføring i to hovedretninger indenfor psykologien: Personlighedspsykologi og Kognitionspsykologi. Hovedvægten lægges på at skabe indsigt i de to retningers vigtigste teorier og emner.

Forelæsningerne i Personlighedspsykologi beskæftiger sig med forskellige teoretiske perspektiver på individets personlighed og omfatter teorier om personlighedstræk, psykodynamiske forståelser af personligheden, Selvet og identitet, samt forståelser af personligheden som socialt konstrueret.

Forelæsningerne i Kognitionspsykologi beskæftiger sig med individets intrapsykiske processer i form af tilegnelse, behandling og lagring af information som er involveret i at skabe mening i omgivelserne. Denne forelæsningsrække behandler derfor centrale emner indenfor individets tænkning og følelsesliv og omfatter processer som sansning og opmærksomhed, hukommelse og intelligens, læring og problemløsning samt beslutningstagning.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Feedback fra underviseren gives som en del af de almindelige undervisningsdiskussioner, der foregår på øvelsesholdene. Her arbejder de studerende med konkrete spørgsmål til pensum eller øvelser i mindre grupper, som efterfølgende diskuteres i plenum med underviseren.
Feedback på dette fag foregår derfor især på øvelsesholdene som løbende dialog mellem studerende og underviser, hvor der er mulighed for de studerende at opklare forståelsesspørgsmål til pensum.
Studenterarbejdstimer
Lektioner 21 timer
Øvelser 18 timer
Læsning af pensum 128 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturliste, Personlighedspsykologi og Kognition 1. semester

Bøger:

Køppe, S. & Dammeyer, J. (2013), Personlighedspsykologi – en grundbog om personlighed og subjektivitet. København: Hans Reitzel (397 sider).

Nordfang, M. & Nørby S. (2017). Kognitionspsykologi. København: Samfundslitteratur 

 

Kompendium:

Christensen (2002), Psykologiens Videnskabsteori, kap. 5, Roskilde Universitetsforlag (18 s.)

Hergenhahn (2009), An introduction to the history of psychology, kap. 1 (introduction), Wadsworth (s. 1-29).

Allport, G. W. (1961). Pattern and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston, kap. 14 & 15 (s. 332-375).

Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory of Personality. In L. A. Pervin & O. P. John. (Eds.) Handbook of Personality. Theory and Research (Second Edition). New York: The Guilford Press (s. 154-196).

Evans, R. I. (1975). Carl Rogers. The Man and His Ideas. New York: E. P. Dutton & Co. (s. 1-33).

Freud, S. (1933). Forelæsning 31: Den psykiske personligheds bestanddele. I: Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen. København: Hans Reitzels Forlag (1973), (s. 50-67).

Bruner, J. (1999). Autobiografien og selv’et. I: Mening i handling. Aarhus: Forlaget Klim, (s. 95-126).

Thomas Wiben Jensen og Martin skov (2007) Følelser og kognition

Rosch, Elenor (2011). Principles of Categorization. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson (s. 251-271).

Gardner, H.E. (2011). The Theory of Multiple Intelligences. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson.

Sidst opdateret den 28-08-2017