English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1712U  Virksomhedsstudier

English Title
Theory of the Firm

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrich Dahlgren - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 26-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De studerende skal ved prøven kunne:
  • definere begreber samt forklare og klassificere fagets teorier og forklaringsmodeller
  • forklare sammenhænge og forskelle mellem fagets begreber, teorier og forklaringsmodeller.
  • udvælge og anvende begreber og teorier til at analysere relevante empiriske fænomener i en konkret virksomhed
  • reflektere over begrebers og teoriers forklaringsværdi og brugbarhed i forhold til egne erfaringer fra simuleringsøvelser i virksomhedsledelse
Prøve/delprøver
Faget har to selvstændige prøver:
Virksomhedsstudier og økonomisk psykologi, del 1:
Prøvens ECTS7,5
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeMultiple choice
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Virksomhedsstudier og økonomisk psykologi, del 2:
Prøvens ECTS7,5
PrøveformMundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Varighed20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseUden forberedelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende indleder eksaminationen med et kort oplæg på baggrund af et selvvalgt emne indenfor pensum i fagene Virksomhedsstudier og Økonomisk psykologi. Derefter eksamen i hele pensum med én eksaminator fra hvert af de to fag.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedsstudier adresserer en række spørgsmål, som er centrale for at forstå, hvad en virksomhed er, hvordan den fungerer, hvilken betydning omgivelserne har og hvordan den udvikler sig over tid. Virksomhedsstudier beskæftiger sig først med at forstå, hvorledes en virksomhed organiseres fra iværksætter-stadiet til den bliver en multidivisionaliseret og multinational organisation. Herefter fokuseres på at afdække de økonomiske kræfter, der bestemmer virksomhedens horisontale og vertikale grænser. Vi ser på virksomhedens ejerstruktur og styring. Herefter belyses virksomheden ud fra henholdsvis interne og eksterne strategi-analyser, ligesom multiproduktvirksomheders strategi og identitets-dannelse diskuteres. Kursets afsluttes med at diskutere, hvordan virksomheden gennemfører innovative aktiviteter og hvordan ny viden kan forsvares via diverse former for IP-rettigheder.

 

Fagets fem temaer:

 

1) Virksomhedens organisationsbiografi

2) Virksomhedens grænser for størrelse og vækst

3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse

4) Virksomhedens strategi og identitet

5) Virksomhedens innovative aktiviteter og approprierings-strategier

 

Kurset består af en forelæsningsrække med én forelæsning (3h) og én øvelse (3h) pr. uge. Faget har fælles øvelser med faget Økonomisk Psykologi.

 

Sideløbende skal de studerende også i grupper på op til 5 studerende arbejde med opgaver, der tager udgangspunkt i analysen af den ved semesterstart tildelte casevirksomhed.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback i forbindelse holdøvelser og mindre gruppeopgaver i løbet af hele semesteret.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse til forelæsninger 90 timer
Forberedelse til øvelser 62 timer
Foreløbig litteratur

Knudsen, C. (2014), Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning, København: Samfundslitteratur

 

Litteraturlisten uploades på CBS Learn senest 2 uger før semesterstart

Sidst opdateret den 26-06-2017