English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1761U  HRM og psykologiske test

English Title
Human Resource Management and Psychological Testing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Iben Sandal Stjerne - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kunne gøre rede for de HRM teorier og –begreber og test redskaber, som faget har præsenteret
  • Kunne kritisk diskutere HRM teorier, begreber og test redskabers styrker og svagheder samt anvendelighed på udvalgte eksempler/cases
  • Kunne analysere en selvvalgt case med brug af passende teorier, begreber og tests. I den forbindelse skal den studerende kunne vurdere og fremkomme med alternative løsningsforslag ud fra et forretningsmæssigt/helhedsorienteret perspektiv
  • Kunne reflektere selvstændigt og kritisk over anvendeligheden af psykologiske tests i forskellige dele af HRM cyklussen.
  • Ud fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver at reflektere kritisk over HRM teori, begreber og psykologiske tests og målinger.
Prøve/delprøver
HRM og psykologiske test:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset løber mest intensivt i semestrets første del, for at give plads til bachelorprojektet senere i semesteret. Det er bygget op af en introduktion, samt fire blokke der følger HRM cyklussen (tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle) og de dertil hørende tests, der anvendes i de respektive dele af HR cyklussen.

 

Introduktionen skaber et fundament for at forstå HRM begrebets opståen, udvikling og udfordringer. Derefter er hver enkelt af de fire blokke pædagogisk opbygget således at den tager afsæt i de psykologiske aspekter af HRM. Her introduceres, diskuteres og reflekteres kritisk over HRM praksis, ud fra begreber, teori og videnskabsteoretiske perspektiver. Herunder fokuseres der på psykomtriske tests, der indgår i de forskellige dele af HR

 

Undervisningsformer
Kursets undervisningsformer rummer både forelæsninger i HRM teori og psykometriske tests, hvori en aktiv deltagelse i form af diskussioner og applicering på cases er en del af det pædagogiske læringsperspektiv. Diskussionerne og øvelserne lægger op til de studerendes selvstændige refleksioner over HRM og forskellige psykologiske tests der anvendes i HR arbejdet.
Dertil vil der være øvelseshold hvori de studerende aktivt arbejder med forskellige psykologiske tests i alle elementerne af HRM-cyklussen.
Feedback i undervisningen
Feedack gives i form af diskussioner og spørgsmål i plenum på øvelseshold og forelæsninger.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelsestimer 12 timer
Forberedelse i form af læsning af pensum 144 timer
Udarbejdese af synopsis 30 timer
Yderligere oplysninger

Udbydes første gang i foråret 2018

Foreløbig litteratur

Se pensum i lektionsplanen på CBSlearn.
 

 

Sidst opdateret den 15-12-2017