English   Danish

2017/2018  DIP-D1FMO2003U  Samfundsøkonomi

English Title
Samfundsøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Kristian Schultz Hansen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 04-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have gennemgået faget Samfundsøkonomi skal den studerende kunne:
  • Demonstrere viden omkring og reflektere over de grundlæggende makro- og mikroøkonomiske begreber og adfærdsbeskrivelser.
  • Identificere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor makro- og mikroøkonomi samt anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.
  • Diskutere økonomisk politiske forslag på basis af relevante samfundsøkonomiske modeller
  • Anvende de samfundsøkonomiske modeller og metoder til at vurdere indlæg i medierne rettede til kvalificerede læsere vedrørende samfundsøkonomiske forhold.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve i faget, at den studerende har fået 2 ud af 3 obligatoriske godkendelsesopgaver bedømt "Godkendt", jf. bestemmelserne i 2014-studieordningen. Opgaverne bedømmes alene af læreren.

De nærmere bestemmelser om opgavernes form og øvrige vilkår vil fremgå af kursets studieplan.

Såfremt den studerende mangler godkendelse af én enkelt hjemmeopgave, kan der genafleveres en omarbejdet opgavebesvarelse efter aftale.
Prøve/delprøver
Samfundsøkonomi - skriftlig eksamen:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Samfundsøkonomi omfatter mikro- og makroøkonomi samt  samfundsbeskrivende elementer i relation til den danske og den internationale økonomi. Den studerende opnår indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private. Den studerende vil endvidere på grundlag af fagets indhold kunne foretage analyser af den samfundsøkonomiske udvikling og økonomiske politik i Danmark og internationalt.

 

Der undervises i mikro- og makroøkonomiske teorier og modeller og disses økonomiske indhold og relevans for både virksomheder og samfund.

 

Mikroøkonomien i faget Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomi rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter.

Makroøkonomien i kurset omhandler teoretiske modeller suppleret med empirisk materiale, som beskriver, hvad der på kort og langt sigt påvirker samfundets produktion og de samlede indkomster, beskæftigelse, løn, renten og de offentlige finanser samt handels- og betalingsbalancen. Desuden diskuteres mulighederne for gennem den økonomiske politik, især finans- og pengepolitik, at påvirke den økonomiske balance i samfundet.


Temaer i Samfundsøkonomi er:
• Mikroøkonomisk nytte- og forbrugsteori.
• Velfærdsøkonomiske overvejelser under forskellige markedsformer samt ved markedssvigt, hvor efterspørgsel og omkostninger behandles i en samfundsøkonomisk kontekst.
• Eksternaliteter
• Offentlige (kollektive) goder

• Makroøkonomiske variable og modeller samt nationalregnskabet.
• Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse samt rentedannelse og betalingsbalance.
• Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitik ud fra et globalt perspektiv.
• Samfundsbeskrivende elementer i relation til den danske og den internationale økonomi.

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på teorigennemgang, gennemgang af konkrete eksempler og opgaver, herunder de obligatoriske hjemmeopgaver samt de studerendes selvstudium af fagets pensum. Undervisningen foregår på hold, hvor fagets teorier og modeller gennemgås samt eksemplificeres og diskuteres.
Feedback i undervisningen
Studerende skal aflevere mindst 2 ud af 3 obligatoriske skriftlige hjemmeopgaver i løbet af året. Holdunderviseren giver skriftlig feedback til hver individuelle besvarelse. Der lægges også en vejledende besvarelse til alle hjemmeopgaver på LEARN til studerende efter aflevering. Endvidere kan studerende svare på spørgsmål stillet til hvert kapitel i lærebogen samt mere generelle tjekspørgsmål rundt i pensum. Feedback på disse spørgsmål gives skriftligt i form af vejledende svar, som lægges på LEARN.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 80 timer
Forberedelse, eksamen mv. 195 timer
Yderligere oplysninger

Studerende, der ønsker at tage Samfundsøkonomi som enkeltfag, anbefales at have fulgt HD 1. dels faget Erhvervsøkonomi forinden, da Samfundsøkonomifagets indhold af mikroøkonomi bygger på dele af erhvervsøkonomien. Studerende, der ikke fulgt Erhvervsøkonomi vil, efter tilmelding, få tilsendt relevant materiale om Erhvervsøkonomi, så der er mulighed for at forberede sig.

Sidst opdateret den 04-12-2017