English   Danish

2017/2018  DIP-DFINO1029U  Portfolio Analysis

English Title
Portfolio Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
 • Thomas Meinert Hersom - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 01-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Fagets overordnede mål er at give de studerende indsigt i samt overblik over metoder og værktøjer inden for investeringsteorien. Dermed opbygges basale og grundlæggende kompetencer, der skal gøre de studerende i stand til at træffe rationelle investeringsvalg samt rådgive privatpersoner og virksomheder om hvordan de bedst muligt investerer deres kapital.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i løbet af semesteret 5 online quizzes, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzes udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal bestås før man kan indskrives til eksamen. Beståelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.
Prøve/delprøver
Portfolio Analysis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i parametrene afkast og risici indføres de studerende i metoder til at analysere, vurdere og rangordne investeringsalternativer – ex-ante såvel som ex-post. Fokus vil være på samspillet mellem forskellige aktiver, og hvordan intelligent sammensætning af porteføljer kan forbedre det forventede afkast og/eller reducere den samlede risiko.De studerende introduceres endvidere til risikostyring, herunder identificering, kvantificering og styring af markedsrisici, samt forskellige investeringsstrategier og faldgrupper i forbindelse med investering. Faget fokuserer på aktier og aktieinvestering, herunder modeller til værdiansættelse af aktier, men sekundært vil også obligationer og konvertible obligationer blive inddraget i faget, hvor det findes relevant.
 
Følgende emneområder vil blive dækket:
 

 1. Afkast og risici
 2. Efficiente markeder og generel prisfastsættelse af aktiver
 3. Aktier, aktieinvestering og prisfastsættelse af aktier
 4. Porteføljeteori
  1. Moderne Porteføljeteori
  2. CAPM
  3. APT
 5. Performancemåling og benchmarks
 6. Investeringsstrategier
 7. Nøgletal
 8. Risikostyring herunder Value-at-Risk
 9. Investeringsforeninger
 10. Konvertible obligationer
 11. Behavioural Finance
Undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som en forelæsningsrække bestående af i alt 40 undervisningstimer. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebogen eller artikelsamlingen. Det tilsigtes at skabe et overblik over fagets teori samt at forklare vanskeligt tilgængelige passager på en så let forståelig måde som muligt. Der vil blive inddraget eksempler fra praksis, hvor det findes relevant, og der vil være mulighed for, at de studerende kan byde ind med egne erfaringer.

Udover forelæsningsrækken vil faget omfatte et antal øvelsestimer som i høj grad vil fungere som eksamensforberedende undervisning. Øvelserne vil træne de studerende i at anvende den tilegnede teori på konkrete problemstillinger.

Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback til de studerende i forbindelse med dialog og debat i undervisningen - samt i forbindelse med opgaveløsning.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger 40 timer
Skemalagte øvleser 10 timer
Forberedelse inkl. eksamen 87,5 timer
Foreløbig litteratur

Brealey, Myers & Allen: Principles of Corporate Finance, 11. udgave

Christensen: Aktieinvestering, 4. udgave (2014)

Artikelsamling til faget

Sidst opdateret den 01-06-2017