English   Danish

2017/2018  DIP-DFINV1075U  Avanceret Porteføljeteori

English Title
Advanced Portfolio Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Niels Henrik Pedersen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er målet at opnå viden om bl.a. følgende:

- Hvordan risiko og afkast i porteføljer kan måles og styres.
- Optimering af risikojusteret afkast og nytte
- Kunne foretage en hensigtsmæssig performanceanalyse
- Redegøre for de væsentligste prismodeller samt teste hvorvidt modellerne finder støtte i emperien

- Svagheder og styrker ved traditionelle porteføljemodeller, herunder hvordan modelusikkerheden kan adresseres og mindskes.

- Metoder til at vurdere performance og modelstabilitet.

- Styrker og svagheder ved downside risikomål.

- Metoder til at fastlægge porteføljeforvaltningen i pensionsselskaber.

- Metoder til at analysere og modellere dynamiske porteføljestrategier.

Det er målet at den studerende efter studiet skal kunne forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier samt være i stand til at evaluere porteføljestrategier. Den studerende skal også være i stand til ud fra empiriske data at analysere relevante porteteoretiske problemstillinger.

Den studerende vil efter gennemførelse af kurset:

- Kunne analysere porteføljerisiko i store porteføljer.

- Sammensætte optimale porteføljer ud fra valgte optimeringskriterier samt forudsætninger om data.

- Diskutere og analysere forskellige former for performancemåling.

- Vurdere og analysere typiske porteføljestrategier.
Prøve/delprøver
Avanceret porteføljeteori:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Lommeregner efter eget valg
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Til eksamen vil de studerende få adgang til et dataark (Excel-fil) på computeren, som er et supplement til eksamensteksten.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indikativt indhold

1. Beregning af efficiente rand ved hjælp af matrix-regning, når
    porteføljen indeholder mange aktiver.
2. Metoder til at finde stabile kovariansmatriser, tidsvarierende volatilitet.
3. Optimeringskriterier, herunder forventet nytte, safety-first, optimering under bi-betingelser ved hjælp af excell
4. Prismodeller, herunder CAPM, APT
5. Performancemåling

6. Behavioral Finance
7. Value at Risk, Tail-VaR.87. ALM i pensionskasser.
8. Dynamiske Porteføljestrategier, simulering af strategier over tid.

Undervisningsformer
Undervisningen vil i vid udstrækning blive baseret på gennemgang af opgaver. Det forudsættes, at den studerende regner opgaverne hjemme inden gennemgangen.
Feedback i undervisningen
Der stilles opgaver som regnes hjemme og gennemgås i timerne. Endvidere vil der i timerne blive stillet opgaver, som løses i grupper eller enkeltvis og herefter gennemgås kollektivt.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkt:

 

  • Onsdag kl. 19.00-20.40 i ugerne 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49
  • Lørdag kl. 8.55-12.25 i ugerne 36, 38, 44, 47
Sidst opdateret den 19-04-2017