English   Danish

2017/2018  DIP-DFINV1078U  Avanceret Fixed Income og Derivater

English Title
Advanced Fixed Income and Derivatives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
 • Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende være i stand til at:

- Redegøre for teorien for de behandlede metoder til estimation af rentestrukturen, risikoneutral prisfastsættelse, stokastiske processer,samt for de behandlede metoder til prisfastsættelse af afledte aktive.

- Anvende de behandlede metoder til at estimere rentestrukturen i konkrete eksempler og i forlængelse heraf beregne relevante risikonøgletal for obligationer og anvende dette til immunisering.

- Anvende de behandlede metoder til prisfastsættelse af afledte aktiver i konkrete eksempler.

Faget fokuserer på den praktiske anvendelse af og implementering af teori og er centreret om gennemgang af regnearkseksempler og løsning af regnearksopgaver. Den studerende vil på denne måde opnå solide færdigheder i løsning af en række typer praktiske opgave ved anvendelse af regneark.

I forlængelse af den praktiske anvendelse af teori vil den studerende også opnå kompetencer i forhold til vurdering af fordele og ulemper ved konkrete løsningsmuligheder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Gode, matematiske/statistiske kundskaber og en vis erfaring med brug af Excel til løsning af finansielle problemstillinger.
Prøve/delprøver
Avanceret Fixed Income og Derivater:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder følgende hovedpunkter:

 • Prisfastsættelse af obligationer
  - Rentestrukturteori og estimation af rentestruktur (bootstrapping, polynomier og lineær programmering)
  - Risikomål og risikostyring (immunisering)
   
 • Modellering af usikkerheden i renter, aktiekurser, råvare- og
  energipriser samt vejret ved velvalgte stokastiske processer
   
 • Prisfastsættelse af afledte aktiver:
  - Risikoneutral prisfastsættelse
  - renteoptioner og  optioner på obligationer og aktier
  - Eksotiske optioner
  - Numeriske metoder (binomialmodellen og Monte Carlo
  simulation)
  - Energi, råvare og vejrderivater
Undervisningsformer
Undervisningen vil veksle mellem egentlig forelæsninger, praktiske opgaver der løses i Excel og en fælles diskussion af løsningen på disse praktiske opgaver.
Feedback i undervisningen
Der arbejdes løbende med små opgaver i kurset og de studerende modtager feedback herpå.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkt:

 

 • Lørdag kl. 8.55-12.25 i ugerne 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 49
 • Lørdag kl. 12.35-16.05 i ugerne 46, 50
Foreløbig litteratur

 

(1) Hull, J. C.: Options, Futures, & Other Derivatives, 8ed, NJ. 2011.

(2) Christensen, M.: Obligationsinvestering, 7. udg., Kbh. 2009. Evt. 8. udgave, ikke så vigtigt.

(3) Forelæsningsnoter, artikler regnearkseksempler mv., som vil blive lagt op på LEARN

 

Sidst opdateret den 19-04-2017