English   Danish

2017/2018  DIP-DFIRO1002U  Finansielle virksomheders produkter og services

English Title
Products and Services for Financial Firms

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
 • Boligøkonomi
  Karsten Jørgensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Frie midler
  Mads Jensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Pensionsøkonomi
  Niels Henrik Pedersen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 01-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For Boligøkonomi gælder at den studerende kan:

- analysere udviklingen på bolig- og ejendomsmarkederne inkl. alternative boligøkonomiske og -finansielle modeller og problemstillinger og herunder integrere bolig- og ejendomsmarkederne i analyser af den finansielle sektor, de finansielle markeder og samfundsøkonomien,
- vurdere konsekvenserne af ændrede betingelser, vilkår og/eller regulering af bolig- og erhvervsejendomme og deres finansiering,
- rådgive om investering i, finansiering og drift af ejendomme.

For Frie midler gælder, at den studerende kan:

- demonstrere forståelse for teori, metode og praksis inden for investeringsrådgivning på værdipapirområdet og produkter med specielt fokus på produkternes opbygning, struktur, prissætning, omkostninger, risiko og afkast,
- anvende denne forståelse for teori, metode og praksis i relation til investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller under hensyntagen til kunders risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont,
- redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på værdipapirområdet.

For pensionsøkonomi gælder, at den studerende kan:

- redegøre for pensionssystemet, dets udbydere (herunder til dels offentlige ordninger) og deres roller nu og i fremtiden,
- forstå de grundlæggende principper for beregning af pris på de mest almindelige opsparings- og relaterede forsikringsprodukter
- vurdere pensionsprodukter der udbydes af livsforsikringsselskaber og pensionskasser i forhold til skattemæssige aspekter, juridiske forhold og samspilsproblemer med andre offentlige forsørgelsesordninger,
- demonstrere forståelse for lovgivningens krav om god kunderådgivning og information i relation til pensionsprodukter samt diverse redskaber der bl.a. anvendes i kunderådgivningen, fx pensionsinfo.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 3
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
I hver af fagets tre dele (Boligøkonomi, Pensionsøkonomi og Frie midler) stilles der i løbet af semesteret 4 online quizzes, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzes udgør tilsammen de 3 obligatoriske aktiviteter i faget, og hver obligatorisk aktivitet skal bestås, før man kan indskrives til eksamen. Beståelse forudsætter, at mindst 70 % af de stillede spørgsmål i hver af fagets tre dele er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt..
Prøve/delprøver
Finansielle virksomheders produkter og services:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer, 3 eksaminatorer og ekstern censor
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er i praksis opdelt i tre områder, der kan siges at dække de hyppigst forekomne og privatøkonomisk mest væsentlige problemstillinger: a. boligøkonomi og –finansiering, b. pensionsøkonomi, c. ”frie midler”, en betegnelse der dækker over de mange fordringer og privatøkonomiske problemstillinger, der ikke direkte vedrører boligen eller pensionsopsparingen. Da der samlet er tale om et meget vidtspændende og dybtgående indhold inden for de tre områder, må der henvises til forelæsningsplanerne.
 

Da faget er forskningsbaseret, varetages undervisningen på hvert område af specialister inden for området. De stillede pensa bliver løbende ajourført.

Undervisningsformer
På 2 semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Finansielle virksomheders produkter og services dækker cirka 2/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger.

I disse skabes et overblik over de tre faglige deles teorier kombineret med praktiske problemstillinger. Der stilles i semesteret tre obligatoriske godkendelsesopgaver, en i hver af fagets tre dele, og disse opgaver gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet.

Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør de tre obligatoriske aktiviteter.
Feedback i undervisningen
Boligøkonomi: Feedback til den enkelte studerende på baggrund af godkendelsesopgave i løbet af semestret.

Frie Midler: Feedback til den enkelte studerende på baggrund af godkendelsesopgave i løbet af semestret, samt multiple choice tests efter de enkelte forelæsninger.

Pensionsøkonomi: Feedback til den enkelte studerende på baggrund af godkendelsesopgave i løbet af semestret.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 90 timer
Forberedelse inkl. eksamen 185 timer
Sidst opdateret den 01-06-2017