English   Danish

2017/2018  DIP-DINBO2002U  Virksomhedens internationalisering

English Title
Internationalization of the firm

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Kristian Jakobsen - EGB
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Supply chain management and logistik/Supply chain management and logistics
Sidst opdateret den 14-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kunne beskrive og anvende teorier, modeller, begreber og metoder, der beskriver og forklarer virksomheders internationalisering.
  • Kunne kritisk evaluere styrker og svagheder af teorier, modeller, begreber og metoder i relation til et givet anvendelsesområde.
  • Selvstændigt analysere virksomheders internationalisering, herunder forstå hvilke til- og fravalg der er sket i forhold til markedsekspansion, operationsformer, og valg af partnere.
  • Anvise metoder til minimering af politiske og kommercielle risici forbundet med internationalisering.
  • Selvstændigt diskutere, vurdere og kombinere fagets teorier, modeller, begreber og metoder og anvende dem på en konkret problemstilling.
  • Kunne perspektivere og diskutere fagets indhold i forhold til praksis.
Prøve/delprøver
Virksomhedens Internationalisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
5 sider plus 2 sider per gruppemedlem derudover
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at bibringe den studerende viden og kompetencer relateret til virksomheders internationalisering og organisation af internationale aktiviteter.

 

Kursets overordnede tema er virksomheders investeringer og aktiviteter i udlandet. Der sondres i kurset mellem markedsdrevet internationalisering hvor der tages afsæt i at udnytte virksomhedsspecifikke fordele, udviklet i hjemlandet, på nye internationale markeder og internationalisering der tager afsæt i at fastholde, styrke eller udvikle nye fordele gennem international sourcing og offshoring.

 

Virksomhedens valg af nye geografiske markeder og sourcing /offshoring destinationer udgør et centralt emne for kurset; herunder særligt relokaliseringen af værdikædeaktiviteter fra OECD lande til nye vækst eller transitionsøkonomier i eksempelvis Østeuropa og Asien. Der arbejdes endvidere med temporære faktorer både i forhold til hastigheden med hvilken virksomheder udvikler deres internationale aktiviteter og i forhold til etableringen på individuelle markeder; hvor afvejninger omkring risiko og muligheder for at opnå potentielle fordele ved tidlig etablering behandles.

 

Tilsvarende centralt for kurset er spørgsmål omkring hvilke internationale aktiviteter der bør varetages af virksomheden selv og hvilke aktiviteter der fordelagtigt kan placeres uden for den internationale virksomhed. Der arbejdes i kurset med teorier og modeller der behandler afvejningen af hvorvidt virksomhedens skal gennemføre internationale aktiviteter gennem kontraktuelle relationer; herunder f.eks. franchising, indgå i et joint venture med en lokal partner eller selv varetage lokale aktiviteter gennem et fuldt ejet datterselskab. Ligeledes behandles dynamiske problemstillinger relateret til virksomheders skifte af etableringsform; eksempelvis skiftet fra en kontraktbaseret distributøraftale til serviceringen af et marked gennem eget datterselskab.

 

Fælles for fagets emner er at virksomhedens internationale omgivelser, markedsspecifikke forskelle og afstande mellem lande indgår som naturlige kontekstuelle faktorer der har afgørende betydning for virksomhedens strategiske valg.

 

I kurset kan den studerende forvente at arbejde med et teorigrundlag der blandt andet omfatter ressource baserede perspektiver, transaktionsomkostningsøkonomi og realoptionsteori. Tilsvarende indgår procesorienterede modeller hvor virksomhedens internationale læring/erfaringsopbyggelse og netværksdannelse udgør vigtige faktorer for virksomhedens internationalisering.

 

Undervisningsformer
Kurset er bygget op omkring en serie forelæsninger der formidler de centrale emner relateret til virksomhedens internationalisering. Diskussioner af virksomheds- og industrieksempler understøtter udforskning og uddybning af emnerne og den studerende forventes aktivt at bidrage, individuelt og gennem grupper, med at sammenkoble teori og praksis.
Feedback i undervisningen
Faget tilbyder løbende mulighed for feedback gennem ugentlige øvelsesopgaver; herunder online quizzer og peer to peer assignments.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 36 timer
Forberedelse mv 134 timer
Udarbejdelse af synopsis og eksamination 35 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på tirsdage og torsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 43 - 48.  

Afl. af synopsis 15.12.2017

Mdt. eksamen 9./10.januar 2018

Sidst opdateret den 14-06-2017