English   Danish

2017/2018  DIP-DINBO3003U  International markedsanalyse & markedsføring (Online)

English Title
International market analysis & marketing (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Jesper Vej - EGB
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
Sidst opdateret den 14-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Beskrive og anvende fagområdets begreber, teorier, modeller og parametre/værktøjer samt analysemetodikker (begreber & univers).
  • Demonstrere selvstændig og analytisk tilgange til at løse/identificere konkrete markedsanalytiske problemstillinger (kvalitet & selvstændig kritik).
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation og opstilling af relevant kommercielt beslutningsgrundlag for virksomheden (videns reproduktion).
  • Udarbejde en kommunikationsstrategi/-plan, herunder opstilling af målsætninger, estimere budget, forslag til tidsplan og prioritering af aktiviteter med udgangspunkt i definerede målgrupper og markeder (operationalisering).
  • Opstille design for og analyser til evaluering af kampagners adfærdsmæssige effekter, eksempelvis effekter omkring pris, loyalitet og branding (abstraktion & anvendelse).
  • Foreslå, gennemføre, fortolke og afrapportere en kvalificeret markedsanalyse, herunder forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat og til informationernes relevans og validitet (anbefaling & konklusion).
Prøve/delprøver
International Markedsanalyse & Markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i markedsføringens teorier, modeller og analysemetoder for, hvorledes markeder kan kvantificeres gennem markedsanalyse. Videre hvordan markeder kan eksponeres, med henblik på at realisere planlagte, målgivne samt gennemførbare aktiviteter.

Kurset omhandler, hvorledes afsætningsøkonomi kan beskrive markedsdynamikker på både nationale og internationale markeder, samt hvorledes dynamiske konkurrencesituationer kan beskrives, analyseres og forstås og ikke mindst hvordan virksomhederne bør agere.
 

Det tilstræbes gennem hele forløbet at holde en international vinkel i de tilfælde, hvor det er muligt.  De vigtigste temaer vil være prissætning, markedsdiffusion, segmentering, Blue Ocean, branding, bæredygtighed samt forskellige analysemetoder.                  

Undervisningsformer
I forbindelse med kursets gennemførelse får den studerende mulighed for at deltage i ugentlige online forelæsninger samt adgang til en serie pointebaserede videoer relateret til kursusmaterialet. Den studerende får endvidere mulighed for, gennem øvelser og opgaver, løbende at arbejde med og videreformidle kursets materiale til dennes medstuderende. I forløbet vil der være et antal simulationsspil, som den studerende deltager I. I spillene vil der være indbygget feedback.
Feedback i undervisningen
Cases og simulationsspil med feedback.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger(online) 14 timer
Skriftlig eksamen 40 timer
Forberedelse mv. 150 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger i uge 3 - 9.  

Afl. af skriftlig eksamensopgave i uge 11.

Sidst opdateret den 14-06-2017