English   Danish

2017/2018  DIP-DINBV1000U  Emerging Markets

English Title
Emerging Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Niels Mygind - EGB
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
Sidst opdateret den 20-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • have viden om strategier, investeringer og salg vedrørende forretningsaktiviteter i de nye vækstmarkeder
 • kunne identificere ligheder og forskelle mellem specifikke nye vækst markeder
 • forstå hvordan disse økonomier bidrager til og indgår i globaliseringen
 • forstå og forklare institutioners rolle for vækst og erhvervsudvikling
 • kunne foretage analyser af tendenser og vekselvirkninger mellem politik, institutioner og økonomi i de nye vækstmarkeder
 • kunne præsentere, kritisk bedømme og anvende teorier og begreber gennemgået på kurset
 • kunne identificere relevante indikatorer for politiske risiko, institutionel kvalitet og økonomisk udvikling og finde aktuel og opdateret information via internettet og biblioteksressourcer
 • kunne lægge analyser af nye markeder til grund for udviklingen af strategier for virksomheder med erhvervsaktiviteter, eller planer om sådanne aktiviteter, i de nye markeder
Prøve/delprøver
Emerging Markets:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Max 8 sider pr. studerende.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gruppen starter med en kort introduktion af deres mini-projekt. Herefter følger diskussion, spørgsmål og svar, hvor hvert enkelt medlems viden vil blive testet. Den individuelle karakter vil både være baseret på viden om temaet for mini-projektet og mere generel viden i forhold til indholdet i hele kurset.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus giver deltagerne viden om de centrale økonomiske, politiske og sociale dynamikker i de nye vækst- markeder (emerging markets). Vægten ligger på de store økonomier – BRIK-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, men også mindre økonomier i Asien og Østeuropa er inkluderet såvel som andre nye vækstmarkeder
Kurset tager udgangspunkt i et tværdisciplinært perspektiv på økonomiske, politiske og sociale institutioner, deres udvikling og deres indflydelse på økonomisk vækst og forandring, incl. de måder hvorpå institutioner kan hæmme økonomisk udvikling.
Kurset giver et overblik over nylige politiske, institutionelle og økonomiske forandringer i udvalgte nye vækstmarkeder. Fokus ligger på vekselvirkningen mellem politik, institutioner og økonomi, med vægt på relationen mellem erhvervsliv og dets samfundsmæssige omgivelser.
 

Foreløbig plan for kurset:

 1. Nye markeder og globaliseringen - institutioners rolle belyst i en dynamisk samfundsmodel
 2. Vækst model - Hvad ligger bag den høje vækst i de nye vækstøkonomier?
 3. Rusland – transition og råvarebaseret vækst – magtspillet mellem oligarker og præsident
 4. Kina – dynamiske processer bag vækstudviklingen – kan det fortsætte
 5. Indien – demokrati og økonomisk udvikling – risici og muligheder
 6. Brasilien – makrostabilisering, udvikling og ulighed
 7. Globalisering, FDI og integration. De nye vækstøkonomiers rolle i Verdensøkonomien
Undervisningsformer
Kurset baseres på en kombination af forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, arbejde med mini-projekter samt deltager-præsentationer. Kursuslitteraturen er udfordrende og projektgrupperne kan også fungere som læsegrupper.
Feedback i undervisningen
Underviser og medstuderende vil give feedback på hold-præsentation i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 21 timer
Forberedelse 76 timer
Eksamensforberedelse og synopsis 40 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på onsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 35 - 41.

Afl. af skriftlig opgave d. 23.10.2017 - mundtlig eksamen d. 30.10.2017

Foreløbig litteratur

BCG/Knowledge Wharton (2011): Rethinking Operations for a Two-speed World, special report, pp. 1-19
http:/​/​knowledge.wharton.upenn.edu/​papers/​download/​020111_RethinkingOperationsforaTwo-speedWorld.pdf
Branstetter L. and N. Lardy (2006): China’s embrace of globalization, NBER working paper series no. 12373 pp 3-56.
EBRD: Transition report (latest), London. www.ebrd.com
Economist: Selected articles and special reports on BRICs and the World Economy, through CBS library

Economist Intelligence Unit: latest country reports on BRICs, through CBS library
IMF (2005): World Economic Outlook, September, ch. 3 Building Institutions pp.125-153 http:/​/​www.imf.org/​external/​pubs/​ft/​weo/​2005/​02/​pdf/​chapter3.pdf
IMF: latest country reports for the BRICs.
Mygind N. (2011): Transition from plan to market – a PIE analysis, CBS, (25 pages), January 2011. http:/​/​openarchive.cbs.dk/​handle/​10398/​8486
Mygind N. (2008): Virtuous circles in Chinese growth - can it go on? 24 pages
Mygind, N. (2007): The PIE Model: Politics, Institutions, Economy, A Simple Model for Analysis of the Business Environment, CEES/CBS (26 pages), http:/​/​openarchive.cbs.dk/​cbsweb/​handle/​10398/​7062
OECD (2013): Russia – modernizing the economy, April pp 3-42

http:/​/​www.oecd.org/​russia/​Russia-Modernising-the-Economy-EN.pdf

OECD recent Economic Surveys for Brazil, Russia, India, China – through CBS Library with access to OECD I-library
2007, BRICs and Beyond, www.goldmansachs.com/​our-thinking/​archive/​archive-pdfs/​brics-book/​brics-full-book.pdf
UNCTAD (latest): World Investment Report, www.unctad.org
UNCTAD (latest):: Trade and Development Report, www.unctad.org

UNDP (latest): Human Development Report. http://hdr.undp.org
World Bank (2011), Multipolarity: The New Global Economy, Overview pp. 1-10, Global Development Horizons 2011 http:/​/​siteresources.worldbank.org/​INTGDH/​Resources/​GDH_CompleteReport2011.pdf
World Bank (2013): China 2030, Building a Modern, Harmonious and Creative Society, Part 1, pp. 1-65 http:/​/​www.worldbank.org/​content/​dam/​Worldbank/​document/​China-2030-complete.pdf
World Bank (2016) Retaking the path to inclusion, growth and sustainability, pp. 21-48, www.worldbank.org

Sidst opdateret den 20-03-2017