English   Danish

2017/2018  DIP-DINBV1003U  International finansiering: Grundlag i teori og praksis (Online)

English Title
Fundamentals of Multinational Finance (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Bent Jørgensen - EGB
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
Sidst opdateret den 07-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Den studerende skal demonstrere fuld forståelse for de teorier og paradigmer indenfor:
 • Centrale drivers i verdensøkonomien
 • Grundlæggende risikobegreber såsom volatilitet, kobling mellem renter og valutaudsving etc
 • Optioner og optionsbegrebet, herunder anvendelse af Black Merton-Scholes modellen til beregning af options præmien
 • Forward hedging (terminsforretningen), forklaring af terminsbegrebet dels via fradrag/tillæg og dels via money market hedgen
 • Pariteter - gennemgang af rentepariteten, fisher effekten, den internationale fisher effekt, købekraft pariteten
 • Makroøkonomisk forecasting - gennemgang af de makroøkonomiske elementer, der determinerer den fremtidige valutakursudvikling
 • Teknisk analyse - glidende gennemsnit, modstandspunkter etc.
 • Virksomhedens eksponeringsbegreber, transaktion-, translations- og økonomisk eksponering
 • Handelsfinansiering, herunder remburser, internationale betalinger, debitorstyring og vurdering af sikkerhed
 • Projektfinansiering, tilbagediskontering af cashflow, intern rente, wacc begrebet etc.
 • International rating, politisk risiko etc. • Arbejdskapital - beregning af binding mv. • Den studerende skal kunne indhente og anvende relevant faglig litteratur samt data til løsning af fagets problemstillinger, herunder forholde sig kritisk til metode og teori. Ligeledes kunne anvende og formidle teori og metode i praktisk øjemed.
Prøve/delprøver
International finansiering: Grundlag i teori og praksis (virtuelt):
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
 • Faget behandler de teorier og modeller der forklarer fundamentale sammenhænge inden for multinational finansiering og risikostyring og har til formål at give de studerende et værktøj til de problemstillinger, der imødeses i forbindelse hermed.


Den samlede arbejdsbelastning dækker over timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter. 

Undervisningsformer
I forbindelse med kursets gennemførelse får den studerende mulighed for at deltage i ugentlige online forelæsninger samt adgang til en serie pointebaserede videoer relateret til kursusmaterialet. Den studerende får endvidere mulighed for, gennem øvelser og opgaver, løbende at arbejde med og videreformidle kursets materiale til dennes medstuderende. Der tilstræbes et aktivt undervisningsforløb hvor den studerende løbende kan forvente og naturligvis aktivt må bidrage til feedback. Samtidig tilbydes vejledning gennem kursets online coaches.
Feedback i undervisningen
Underviseren vil give generel feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning AC+ andre aktiviteter 21 timer
Forberedelse 36 timer
Eksamensopgave 80 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger i uge 35 - 41.

 

 

Foreløbig litteratur

Moffett Stonehill & Eiteman (2013): Fundamentals of Multinational Finance. 4 ed., New York: Addison-Wesley Publishing Company ISBN: 9780132829915

Sidst opdateret den 07-04-2017