English   Danish

2017/2018  DIP-DMAMO1016U  Strategisk markedsledelse, produktudvikling & innovation

English Title
Strategic Market Management, Product Development & Innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed To quarters
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdmm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 17-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til kursets centrale problemstillinger
 • Erhverve viden om yderligere teoretiske værktøjer og perspektiver, der fokuserer specifikt på de ledelsesmæssige problemstillinger i virksomhedens overordnede strategiske udvikling
 • Opnå forståelse for, hvordan strategisk markedsledelse, produktudvikling og innovation kan ses som en central fornyelsesproces i virksomheden
 • Identificere, analysere og udarbejde begrundede forslag til planlægning, organisering og ledelse af innovationsprocessen såvel nationalt som internationalt - under hensyntagen til den konkrete situation og via benyttelse af fagmodulets værktøjskasse
 • Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring produktudvikling, herunder fremkomme med begrundede forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan
 • Udvikle kompetencer med hensyn til at udtænke, formulere og gennemføre strategiske forandringer, som styrker en virksomheds konkurrencemæssige position
 • Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til at angive løsninger på et givet problem indenfor problemfeltet
 • Kunne dokumentere indsigt i konsekvenserne af at vælge mellem alternative teoretiske og metodiske tilgange til forskellige former for innovationsprocesser-såvel nationalt som internationalt
 • Kunne fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan opbygge innovationsfremmende strukturer og processer, herunder styre interne produktudviklingsprojekter, samt hvordan nye innovative virksomheder kan etableres-såvel nationalt som internationalt
 • Kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis
 • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til udvikling og håndtering af innovationsprocesser i egen organisation
Prøve/delprøver
Faget har to selvstændige prøver:
Strategisk markedsledelse:
Prøvens ECTS2,5
PrøveformMundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Varighed20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseUden forberedelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Strategisk produktudvikling & innovation:
Prøvens ECTS7,5
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed6 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøveMundtlig stedprøve
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give den studerende viden om og forståelse for centrale begreber, teorier og metoder, der omhandler styring af en given  virksomheds innovative aktiviteter i form af produkter, serviceydelser og procesinnovation – såvel nationalt som internationalt.
Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markedsmæssige, kulturelle, konkurrencemæssige og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke en given virksomheds innovationsbeslutninger.
 
Fagmodulet anlægger en markedsorienteret tilgang, men bygger også på fagområder som strategi, organisationsudvikling og ledelse.
 
Kurset vil især fokusere på følgende emneområder: 

 • Centrale begreber, modeller og teorier indenfor markedsledelse, innovation og produktpolitik
 • Omverdensanalyser og strategisk usikkerhed/scenario formulering
 • Produktudvikling & virksomhedsstrategi
 • Produktudvikling og innovation som handlingsparametre
 • Produktudviklingsmodeller
 • Markedsorientering og innovation
 • Innovation som en sustainable competitive advantage (SCA)
 • Hvilke faktorer, der kan påvirke en virksomheds innovationsbeslutninger
 • Brugerdrevet innovation
 • Hvordan en virksomhed kan opbygge et innovationsfremmende miljø med fokus på de relationer på tværs af funktionsområder i virksomheden, der er vigtige for at innovative aktiviteter kan blive en succes
 • Økonomiske overvejelser omkring udbytte af innovationer
 • Innovationsstrategi, forandringskapacitet og implementering
 • Hvordan nye innovative virksomheder kan etableres
 • Læring omkring produktudvikling og innovation 
Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, øvelser, workshops, caseoplæg med efterfølgende plenumdebat samt læring via elektronisk læringsplatform.
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 200 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 51 timer
Eksamensaktiviteter 33 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Jens Geersbro

 

Foreløbig litteratur

Meddeles senere. 

Sidst opdateret den 17-08-2017