English   Danish

2017/2018  DIP-DOPLV1074U  IT Ledelse

English Title
IT Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
 • Mogens Kühn Pedersen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 20-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Viden
•Ud fra nyere teori om informationsteknologiens anvendelse i organisationer giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om informationsteknologiens grundlæggende muligheder for at effektivisere virksomheder både i økonomisk, organisatorisk og strategisk henseende. Til dette formål fokuseres på teorier og værktøjer vedr. IT og forretningsprocesser, IT governance, IT arkitektur samt IT business cases.
•På det praktiske plan bliver de studerende i stand til at forstå og reflektere over IT værktøjernes muligheder og begrænsninger i praksis bl.a. ved diskussion af eksempler på anvendelse.

Færdigheder
De studerende skal erhverve færdigheder i at:

•Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder til at effektivisere organisationer på såvel det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau gennem anvendelse af digitale løsninger
•Anvende ledelsesfærdigheder til at understøtte og styre en organisations digitalising.
•Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til organisationers digitalisering samt begrunde og vælge relevante modeller til løsning af organisationens digitale behov.
•Formidle faglige problemstillinger og løsninger med reference til digitalisering for både IT folk og for ikke- specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
•Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omkring implementering af digitale løsninger i arbejdsmæssige sammenhænge. Evnen hertil baserer sig bl.a. på en veludviklet organisatorisk, strategisk og ledelsesmæssig forståelse af organisationen.
•Eftersom digitale projekter ofte går på tværs af funktioner i organisationen lægger faget vægt på ikke blot at udvikle de studerendes evne til at gennemføre tværfaglige analyser og tværfaglig problemløsninger, men også at kunne arbejde på tværs af funktioner med en høj grad af faglig professionalisme.
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for digitalisering, således at de studerende er i stand til at holde sig ajour med udviklingen på IT området.
 • Eksamensmål: Den studerende skal kunne:
 • Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • Anvende disse modeller til analyse og løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
IT Ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær eksamen i oktober. Reeksamen i november
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget IT ledelse har til formål at bibringe de studerede et kendskab til og en forståelse af organisationers strategiske og ledelsesmæssige styring og anvendelse af digitalisering.
 

Indhold
Faget tager udgangspunkt i hvordan en virksomheds digitaliseringsbehov kan identificeres gennem beskrivelse og analyse af forretningsbehov fra interessentniveau til det operationelle niveau. Endvidere ser vi på organisationers forretningsprocesser og udviklingen af digitale strategier, samt på hvordan vi kan udvikle digitale løsninger og begrunde deres valg ud fra en benefits model. Dette fører over i en diskussion af governance som et udtryk for hvordan ledelsen af digitale ressourcer organiseres for at opnå en effektiv anskaffelse og de tilsigtede effekter af en løsning. Derfor estimeres og evalueres økonomiske, strategiske og konkurrencemæssige effekter. Vi ser på, hvordan digitalisering kan understøtte og videreudvikle en virksomheds forretningsmodel gennem overvejelser om design af virksomhedens digitale arkitektur. Endelig afrundes faget med en diskussion af, hvordan en digital business case kan oprettes og hvordan man arbejder med business cases om digitalisering i praksis.

Undervisningsformer
28 lektioner
Feedback i undervisningen
I kurset indgår cases som de studerende bearbejder i kursusforløbet og efterfølgende fremlægger i plenum med kommentarer fra øvrige studerende og læreren.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse og eksamen 109,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Torsdag kl. 17.10-20.40 i uge 35-41

Foreløbig litteratur

Tekstbog:

 • John Ward & Elizabeth Daniel;  Benefits Management. How to Increase the Business Value of Your IT Projects. 2nd. edition  2012.  Wiley & Sons. UK. ISBN 978-1-119-99326-1 (hbk) 
men findes også som e-book ISBN 978-1- 18-38158-8 (ebk) (refereret som W&D).

Artikler: 

 • Cusumano, Michael (2010). Technology strategy and management. The evolution of platform thinking. Communications of the ACM 53(1) January 2010. 32-34.

 • Ancona et al. Incomplete Leader. Harvard Business Review 2007.

 • Pedersen, M.Kühn (2012) Fremtidens digitale lederskab. Økonomistyring & Informatik, 27. årg. 2011/2012, nr.6, 741-759.

 • (Udddrag) Kagermann, Osterle, Jordan (2011) IT-Driven Business Models. Global case studies in transformation. Wiley & Sons.

Videoer: 

 • Digital ledelse v/M. Kühn Pedersen, 2015.
 • What digital transformation means for business. Sloan/MIT. 2013.
Sidst opdateret den 20-03-2017