English   Danish

2017/2018  KAN-CCMAV1015U  Accounting Information Systems

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jeanette Willert - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Ledelse/Management
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 23-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Målet med faget er, at de studerende efter forløbet af faget Accounting Information Systems kan:
• Analysere og argumentere for sammenhænge mellem virksomheders værdikæde, infrastruktur og opbygningen af Accounting Information Systems
• Forklare og anvende data flow charts og databaser
• Forklare, udvælge og applicere interne, IT samt forretningskontrolprocedurer og systemer
• Forklare, diskutere og reflektere over indhold, opbygning og anvendelse af registreringssystemer som virksomheder benytter til styring, kontrol og risikosikring
• Forklare og diskutere kontroller og revision i Accounting Information Systems
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med grundlæggende regnskabsvæsen.
Prøve/delprøver
Accounting Information Systems:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
  • Lommeregner efter eget valg
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Adgang til CBSLearn
  • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
  • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende en uddybende forståelse for de muligheder, som moderne informationsteknologi giver i relation til udarbejdelse af regnskabs- og ledelsesinformation. Faget indeholder en beskrivelse af virksomhedens enkelte forretningsprocesser og hvilke informationssystemer, som kan håndtere disse. Systemernes evne til at forbedre styring, kontrol og risikosikring indgår ligeledes i faget. Dette danner grundlag for behandling af de muligheder, som de enkelte delsystemer hver for sig og sammen giver i relation til udarbejdelse af relevant, troværdig og tidstro regnskabs- og ledelsesinformation. Endvidere er formålet med faget at bibringe de studerende en forståelse for den interne kontrol af virksomhedens regnskabs- og ledelsesinformationssystemer.

Undervisningsformer
Faget tager med udgangspunkt i lærebogen fat i relevante teoretiske og praktiske forhold, som vil blive gennemgået med oversigtsforelæsninger samt diskussioner og løsning af diverse problemstillinger inden for fagområdet.
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på. Desuden er det muligt at få feedback i Office hours.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 56 timer
Yderligere oplysninger

Kurset er åben for studerende der har bestået et grundlæggende regnskabsfag samt for alle cand.merc.aud. studerende på studieordningen 2014-AUD.

Foreløbig litteratur

Accounting Information Systems, Global Edition, 13/E af M.B. Romney & P.J. Steinbart

Sidst opdateret den 23-02-2017