English   Danish

2017/2018  KAN-CCMAV1019U  Persondataret og corporate compliance

English Title
Data Protection Law & Corporate Compliance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - LAW
Primære fagområder
  • Corporate governance/Corporate governance
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Informationsteknologi/Information technology
Sidst opdateret den 22-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • demonstrere en grundlæggende indsigt i persondataretten og dens retskilder, herunder den unionsretlige forankring
  • demonstrere forståelse af fagets juridiske problemstillinger i en teknisk (it-sikkerhed) og forretningsmæssig kontekst
  • identificere og forklare persondataretlige og it-sikkerhedsmæssige begreber i et klart og korrekt sprog
  • formulere og diskutere eksempler på persondataretlige problemstillinger, herunder eventuelle tekniske og forretningsmæssige implikationer
  • analysere og konkludere på konkrete juridiske og it-sikkerhedsmæssige problemstillinger, herunder ved at foreslå løsninger af juridisk og/eller teknisk karakter
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retsstilling inden for det persondataretlige område
Prøve/delprøver
Persondataret & corporate compliance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition of number of pages:
Groups of
2 students 5 pages max.
3-4 students 10 pages max
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Efter en kort præsentation af synopsis diskuteres denne. Dialogen kan udvides til at omfatte andre emner inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er nærmest umuligt at drive virksomhed uden at behandle personoplysninger, som får større og større betydning i forbindelse med nye forretningsmodeller. Med den nye persondataforordning skærpes behandlingskravene og bødeniveauet, hvilket giver fornyet fokus på databeskyttelse samt øget behov for viden om reglerne for håndtering af persondata.

 

Formålet med dette kursus er at sætte den studerende i stand til at identificere og håndtere juridiske problemstillinger inden for persondataretten, herunder gennem corporate compliance. Kurset indeholder både aspekter af teknisk, forretningsmæssig og organisatorisk karakter samt diskussioner af grænseflader til andre juridiske discipliner, herunder fx arbejdsret, markedsføringsret, sundhedslovgivning og finansiel regulering.

Undervisningsformer
Casebaseret undervisning.
Feedback i undervisningen
Diskussion i plenum.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse 90 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Nis Peter Dall mfl., Persondataforordningen (1. udgave, 2016) samt videnskabelige artikler.

Sidst opdateret den 22-02-2017