English   Danish

2017/2018  KAN-CCMAV1249U  Financial Risk Management

English Title
Financial Risk Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 23-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
 • Teoretiske modeller til risikostyring
 • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for prisfastsættelse af risiko og porteføljesammensætning samt kapitalmarkedets rolle.
 • Dokumentere viden om derivater og deres anvendelse til risk management.
 • Dokumentere viden om projektvurdering og reale optioner, hedging samt naturlige hedges og anvendelse heraf i risikostyring.
 • Dokumentere viden om kvantitative modeller: Value at Risk og Corporate Risk Metrics.
 • Praktisk implementering af risikostyring
 • Redegøre for metoder og koncepter til implementering af risikostyring.
 • Give eksempler på praktisk løsning af konkrete risikostyringsopgaver.
 • Reflektere over alternative modellers anvendelighed
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter cm / cma 1. år er bestået.
Faget har en logisk sammenhæng til øvrige fag, der knytter sig til Corporate Governance, eks. IT Governance og IT-revision, Governance and Internal Control etc. Faget kan derudover kombineres med en lang række andre fag. FIR, ASC og FSM studerende kan IKKE læse dette fag.
Prøve/delprøver
Financial Risk Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) To eksaminatorer og en ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget lægges vægt på at anvende teoretiske modeller i relation til praktiske problemstillinger. Revisors opgaver ved vurdering af virksomhedens risk management policy indgår som del af kurset.

I faget gennemgås bl.a.:

 • Risiko og porteføljeteori samt kapitalmarkedets rolle
 • Motiver til hedging og risikodiversifikation
 • Derivater og deres anvendelse til risk management
 • Naturlige hedges og reale optioner i risikostyringen
 • Nyere kvantitative modeller (bl.a. Value at Risk og Corporate Risk Metrics fra J.P. Morgan)
 • Corporate governance, offentliggørelse af virksomhedens risk management policy og revisors rolle
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger med aktiv deltagelse fra de studerende.
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på. Desuden gives der feedback i Office hours.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 140 timer
Eksamen 30 timer
Yderligere oplysninger

Skema iflg CBS-calendar og Vis skema på e-campus

Foreløbig litteratur

Mark Grinblatt and Sheridan Titman: "Financial Markets and Corporate Strategy"

2nd edition, Irwin McGraw Hill (seneste udgave)

Philip Jorion: “Value at Risk”, 3rd edition, McGraw Hill (seneste udgave)

Sidst opdateret den 23-02-2017