English   Danish

2017/2018  KAN-CCMAV3003U  E-handelsret

English Title
E-commerce law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - LAW
Primære fagområder
  • Entreprenørskab/Entrepreneurship
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Informationsteknologi/Information technology
Sidst opdateret den 23-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er målet, at de studerende efter at have fulgt faget skal kunne yde virksomheder rådgivning om e-handelsretlige spørgsmål, ansvar, beskyttelse af persondata og ophavsret. Den studerende skal kunne:
  • demonstrere en grundlæggende indsigt i e-handelsretten, herunder den unionsretlige forankring
  • demonstrere forståelse af fagets juridiske problemstillinger og betydning af fagets retskilder
  • identificere og forklare e-handelsretlige begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog
  • formulere og diskutere eksempler på e-handelsretlige problemstillinger
  • analysere og konkludere på konkrete juridiske problemstillinger, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne ved henvisning til relevante retskilder
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retsstilling inden for det e-handelsretlige område
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter kendskab til jura svarende til HA almen eller tilsvarende. Kan ikke tages af cand.merc.(jur.)-studerende.
Prøve/delprøver
E-handelsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes et tema blandt flere på forhånd kendte temaer. Den studerende forventes kort at redegøre for temaet. Herefter fortsætter eksaminationen som en dialog mellem den studerende og eksaminator. Dialogen tager afsæt i det trukne tema, men kan brede sig ud over andre temaer inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

E-handel på internettets mange platforme, herunder sociale medier, spiller en væsentlig rolle for de fleste virksomheder og især små virksomheder har forholdsvis let adgang til at udfordre etablerede virksomheder og forretningsmodeller. EUs indre marked tæller en halv milliard borgere, som virksomheder har forholdsvis let adgang til qua harmoniserede regler.

 

Formålet med dette kursus er at give den studerende kompetencer til at håndtere juraen ved e-handel i dette indre marked.

 

Kurset har fokus på lovgivningen vedrørende etablering og drift af en e-handelsløsning, herunder behandling af personoplysninger, beskyttelse af immaterielle aktiver (ophavsret/copyright) samt markedsføring, aftaleindgåelse og forbrugerbeskyttelse.

 

Undervisningsformer
Holdundervisning med cases
Feedback i undervisningen
Diskussion i plenum.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse 90 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Yderligere oplysninger

Check gerne timetallene.

Foreløbig litteratur

Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 3. udgave, 2017.

Sidst opdateret den 23-02-2017