English   Danish

2017/2018  KAN-CJURV7057U  Videregående markedsføringsret

English Title
Advanced Marketing Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 10-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er fagets mål, at den studerende kan
  • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
  • identificere markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere konkrete markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere konkrete markedsføringsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af de retlige muligheder for undgå retlige indgreb og problemer
  • præsentere markedsføringsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA(jur.) eller lignende, som giver et grundlæggende kendskab til markedsføringsretten
Prøve/delprøver
Videregående Markedsføringsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedsføringsretten spiller en central rolle i at sikre en velfungerende markedsøkonomi, som beskytter forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Kurset giver en solid forståelse af dansk og unionsretlig markedsføringsret med inddragelse af den nyeste forskning og med fokus på konkrete problemstillinger, herunder fx:

 

- Brug af sociale medier og viral markedsføring

- Direkte markedsføring, herunder brug af persondata

- Produktspecifik regulering, herunder fødevarer og tobak

- Mediespecifik regulering, herunder tv-reklamer

- Produktefterligninger og konceptbeskyttelse

- Domænenavne og brug af forretningskendetegn på internettet

 

Kurset sigter mod at tilvejebringe en nærmere indsigt i de forskelligartede juridiske risici ved markedsføring og muliggøre saglige overvejelser over, hvorledes virksomheden minimerer disse risici.

 

Undervisningsformer
Forelæsninger og case diskussion
Feedback i undervisningen
Diskussion i plenum
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 33 timer
Forberedelse 87 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen mfl., Markedsføringsretten (3. udg. 2017).

Desuden artikler og andet materiale på Learn.

Sidst opdateret den 10-02-2017