English   Danish

2017/2018  KAN-CJURV7604U  Statsstøtteret

English Title
State aid law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Grith Skovgaard Ølykke - LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
Sidst opdateret den 19-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for de - i fagets pensum og indgået materiale - beskrevne regelsæt, samt deres opbygning og funktion.
 • Identificere relevante EU-retlige problemer og EU-retlige argumenter ud fra et komplekst materiale.
 • Placere konkrete problemstillinger i en EU-retlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
 • Analysere EU-retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
 • Forklare forholdet mellem dansk og EU-retlig regulering på området.
 • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
 • Demonstrere evne til at analysere domme fra EU-Domstolen og sætte deres betydning ind i deres samfundsmæssige kontekst, for praksis i øvrigt samt for regeldannelsen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Som led i undervisningen vil forekomme engelske tekster, hvorfor kendskab til engelsk således vil være en nødvendig forudsætning for at deltage på faget. Det vil være en fordel at have taget HA(jur.)-uddannelsen.
Prøve/delprøver
Statsstøtteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmålene vil være bredt formuleret indenfor fagets pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget udbydes som studiekreds. Det faglige indhold er statsstøtteretten som er en meget omfattende og specialiserede del af EU's konkurrencepolitik. Reglerne om statsstøtte i artikel 107-109 TEUF regulerer medlemsstaternes direkte og indriekte økonomiske støtte til enkelte virksomehder eller sektorer. Hovedreglen er et forbud, der er pligt til at anmelde statsstøtte til EU-Kommissionen, der har enekompetence til at godkende statsstøtte som forenelig med det indre maked. Imidlertid har den seneste modernisering af statsstøttereglerne i 2014-2015 udbredt den generelle gruppefritagelses anvendelsesområde således at potentielt 90% af al statsstøtte kan tildeles uden anmeldelse til Kommissionen (hvis den lever op til visse betingelser). Dette decentraliserer i betydeligt omfang kontrollen med statsstøttereglernes overholdelse til medlemsstaterne, hvilket øger behovet for statsstøtteretlige kompetencer i den offentlige administration - heurnder i kommunerne. Ud over de komplicerede EU-regler, som suppleres af en meget omfattende retspraksis fra EU-Domstolen og Retten findes der en mængde softlaw udformet af EU-Kommissionen. Faget vil derudover behandle reglerne om statsstøtte i Danmark, der er den eneste medlemsstat i EU med nationale regler på dette område. Det forventes at en eller flere gæseforlæsere fra det danske statsstøtteretlige miljø vil forelæse på enkelte lektioner i faget.

 

 

Undervisningsformer
Som studiekreds vil faget ikke bestå af traditionelle forelæsninger, men af diskussioner af begreber fra pensumteksten, studenteroplæg, domsanalyser samt cases.
Feedback i undervisningen
Pga studiekredsens krav om betydelig studenterinvolvering vil feedback tage form af fx konstruktiv dialog omkring de studerendes fremlæggelser og case besvarelser. Endvidere vil der som en del af undervisningen indgå spørgsmål til pensum, som diskuteres i hver lektion, hvilket giver den studerende mulighed for at vurdere om han/hun har forstået pensum korrekt.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 10 timer
Forberedelse til undervisning 140 timer
Eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Juridisk:

 • Relevante traktater.
 • Diverse domme, jf. domsoversigt.
 • Diverse sekundærregulering, m.m. og lovtekster.
 • Artikler fra juridiske tidsskrifter.
 • Evt. Materialesamling.

 

Sidst opdateret den 19-05-2017