English   Danish

2017/2018  KAN-CKOMO1045U  Kandidatspeciale

English Title
Master's Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Fabian Csaba - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Hensigten med kandidatspecialet er, at den studerende skal gennemføre og formidle et problemorienteret videnskabeligt arbejde indenfor uddannelsens faglige fokus på strategisk kommunikation i virksomheder og andre type organisationer.

Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav, om at den studerende skal være i stand til at:
 • Identificere og formulere en velafgrænset problemstilling indenfor studiets faglige felt.
 • Arbejde selvstændigt og kritisk indenfor rammerne af problemformuleringen og sikre sammenhæng imellem problemstilling, teori og metodevalg, analyse og konklusion.
 • Udvælge, bearbejde og redegøre for valg af teori, der anvendes i undersøgelsen.
 • Demonstrere en omfattende og dyb teoretisk såvel som praktisk forståelse af organisationskommunikation.
 • Forklare og diskutere kandidatspecialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, herunder at vurdere dets konsekvenser for metodevalg, analyser og resultater.
 • Udvælge og anvende metoder, der er relevante for behandlingen af problemstillingen.
 • Udvikle et undersøgelsesdesign, der danner grundlag for indsamling og bearbejdelse af empirisk materiale, samt reflektere kritisk over relevansen og pålideligheden af empirien.
 • Dokumentere fremførte påstande i analyse og konklusion på velunderbygget, fagligt grundlag.
 • Uddrage konsekvenser af undersøgelsens resultater for praksis og teoriudvikling indenfor fagområdet.
 • Formidle kandidatspecialets indhold klart og sprogligt korrekt under overholdelse af gældende formalia.
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 120 sider
Afhandlingen kan udarbejdes i grupper af to til tre studerende, og hvor to studerende skriver max. 120 normalsider og tre studerende skriver maks. 160 normalsider. Den mundtlige prøve foregår som gruppeprøve med individuel karaktergivning.
Den mundtlige prøve har en varighed af 75 min. for to studerende og 90 min. for tre studerende.

Afhandlingen kan skrives på dansk eller engelsk og skal indeholde et resumé på max. to sider. Afhandling og forsvar skal foregå på samme sprog. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling, resuméet/ summary, den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest.
Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i manualen.

Der kan søges dispensation til at skrive kandidatspecialet individuelt. Såfremt der gives dispensation til dette, må den studerende skrive max. 80 normalsider, og det mundtlige forsvar vil vare 45 min. inkl. votering.
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
75 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumeet skal udarbejdes på engelsk hvis afhandlingen er skrevet på dansk, og på dansk hvis afhandlingen er skrevet på engelsk.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøvebestemmelser: Hvis afhandlingen er udarbejdet af én studerende og denne ikke består, betragtes afhandlingen som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af denne. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og den ene ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og begge studerende ikke opnår en beståelseskarakter, betragtes afhandlingen som helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.

Sygeprøvebestemmelser: Hvis en studerende ikke kan deltage i den mundtlige prøve pga. sygdom, skal vedkommende til en ny mundtlig prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Seminarer og workshops: Intro (FS 2.sem. emnevalg (ES, 3. sem.) Kick off (ES 3. sem.) og Follow up (FS, 4. sem) Intro i juni, emnevalgsworkshop i oktober, Kick off i november/ december, follow up i februar/ marts
Metodekursus efter Kick off  - inkl. Academic Writing (FS, 4. sem.) Start januar/februar
Vejledning  
NB. Afhandlingen kan skrives enten på dansk eller engelsk  
NB The thesis may be written in Danish or English  
Undervisningsformer
Kursusaktivitet:
Emnevalgsworkshop, Kick off seminar, metodekursus, follow up seminar.
Beskrivelse af aktiviteterne uploades i Learn.
Feedback i undervisningen
Feedback på specialeprocessen er en integreret del af kursusaktiviteterne. Underviserne giver feedback på de studerendes arbejde med værktøjer til fx emnevalg, valg af vejleder, problemformulering samt valg og brug af metode konkret i forhold til deres eget speciale. Endvidere indgår peer review som selvstændigt element. Fagkoordinator kommenterer emneafgrænsninger, der ikke kan godkendes.
Studenterarbejdstimer
Intro, emnevalg, Kick off, follow up (forelsn. / wrksh.; inkl. forberedelse) 30 timer
Metodekursus (inkl. intro til Academic Writing) 100 timer
Vejledning (NB. for 2 studerende): 24 timer
Afhandling og mundtlig eksamen (inkl. forberedelse): 671 timer
Total: 30 ECTS / 825 studenterarbejdstimer 825 timer
Foreløbig litteratur

Der udarbejdes en manual til specialeforløbet, den findes i Learn og på e-campus. Desuden en liste over godkendte vejledere. Anden vigtig information findes i Learn og my.cbs.dk.

 

Vedr. afleveringsfrister og fremdriftsreformen tjek venligst

my.cbs>studie>speciale.

Sidst opdateret den 27-06-2017