English   Danish

2017/2018  KAN-CPSYO1603U  Projektledelse

English Title
Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 19-09-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Den studerende skal kunne identificere forskellige perspektiver på projekter og projektledelse, og implikationerne af disse for vores forståelse (fortolkning og analyse) af projekter og hvorledes hvert perspektiv er koblet til forskellige typer af ledelsesværktøjer (ledelsesteknologier)
 • Vise hvad forskellige perspektiver på projektledelse betyder for problemidentifikation og analyse samt løsningsforslag (ledelse)
 • Den studerende skal kunne vise hvorledes forskellige teoretiske perspektiver på projektledelse forholder sig indbyrdes på forskellige dimensioner.
 • Den studerende skal kunne relaterede de teoretiske perspektiver til praksis og kunne redegøre for de typer af overvejelser som perspektiverne måtte give anledning til hos en projektleder/projektansvarlig person
 • Forholde sig kritisk til de identificerede og/eller anvendte perspektiver, for at kunne forholde sig til behovet for andre/nye vinkler på projektledelse.
 • Kunne forholde sig til hvorledes andre fag og emner på studiet forholder sig til projektledelse eller kan bidrage med indsigter på projektledelse.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Alle studerende skal undervejs i undervisningen på et aftalt tidspunkt være aktive i en mundtlig fremlæggelse for resten af holdet, i et emne/opgave der aftales med underviseren. Fremlæggelsen kan også bestå i en analyse eller kritik af et andet indlæg eller emne. Det kan eventuelt foregå i mindre grupper efter aftale.
Prøve/delprøver
Projektledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Besvarelsen er max antal sider men med eventuelle bilag og litteratur derudover.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen og indleveringen af det skriftlige miniprojekt til den ordinære eksamen, men været syg eller ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles re-eksamen på baggrund af en genindlevering af det oprindelige miniprojekt.

Hvis ingen i en gruppe består ved den mundtlige prøve, afvikles re-eksamen dog på baggrund af en indlevering af et revideret miniprojekt. Revideringen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen

Hvis en studerende er syg under miniprojektudarbejdelsen og ikke bidrager til det skriftlige produkt, må den studerende deltage i re-eksamen på baggrund af en indlevering af et nyt miniprojekt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets overordnede faglige og læringsmæssige mål er at sætte den studerende i stand til at problematisere og lede et projekt i en organisatorisk kontekst.

Organiseringen og ledelse af et projekt får stigende betydning for mange organisationer, hvad enten det er privat eller offentligt regi. Udvikling implementering og projekter går hånd i hånd og kompetent projektledelse vil således have stor betydning for mange typer af opgaver og områder i virksomhederne.

Faget er bygget op omkring en flere teoretiske perspektiver på projektledelse med den formelle og uformelle organisation som udgangspunkt. Perspektiverne dækker forskellige organisatoriske paradigmer som f.eks.: det administrative (strukturelle); det politiske; det ressourcebaserede; et vidensbaseret; et løst koblet og et netværk proces perspektiv. Ud fra disse perspektiver udvikles deltagernes forståelse for hvilke former for ledelse og ledelsesteknologier der er til rådighed indenfor hvert perspektiv.

Undervisningsformer
En blanding af forelæsninger, oplæg til diskussione og de studerendes præsentation af udvalgte tekster/emner samt eventuelt inviterede praktikere, der fortæller om deres egne cases.
Feedback i undervisningen
En blandet anvendelse af miniquizzer, mini cases der skal bearbejdes på stedet og drøftes i plenum og mulighed for kommentarer på mindre skriftlige oplæg til fagets projekt.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 118 timer
Undervisning 40 timer
Eksamen 48 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ litteratur - kun vejledende.

 • Cooper, R. G. (1994). Third-Generation New Product Processes. Journal of Product Innovation Management 11(1): 3-14.
 • Bentzen, M. E., Christiansen, J. K., & Varnes, M. C. J. (2011). What attracts decision makers’ attention? Managerial allocation of time at product development portfolio meetings. Management Decision, 49(3), 330-349.
 • Project Management Institute (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) fourth edition. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc
 • Cunha, M. P and Gomes, J.F.S. (2003). Order and Disorder in Product Innovation Models, Creativity and innovation Management 12(3): 174-187.
 • From Models to Practice: Decision-Making At Portfolio Meetings. (John K. Christiansen & Claus Varnes). International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 25 No. 1, pp. 87-101, 2008.
 • Making Decisions on Innovation: Meetings or Networks? (John K. Christiansen & Claus Varnes) Journal of Creativity and Innovation Management, 16:3 (2007) 282-298
 • Actors and Structure: What Makes Implementation Happen? Scandinavian Journal of Management, Vol. 22 (2006) 213-237 (John K. Christiansen & Finn Borum). (Published in special issue of the journal with four "classical articles" from the past 15 years).
 • Competence strategies in organizing product development, Creativity and Innovation Management Vol. 14, Number 4, 2005, page 384- 392, 2005. John K. Christiansen & Allan Hansen, Claus Varnes and Juliana Husuan Mikkola.
 • Malach-Pines, A., Dvir, D., & Sadeh, A. (2009). Project manager-project (PM-P) fit and project success. International Journal of Operations and Production Management, 29(3), 268-291.
 • The Role of Reputation Building in R&D Project Cooperation, Corporate Reputation Review Vol. 5, no. 4, Winter 2003, pp. 304-329. (John K. Christiansen & Morten Vendelø).
Sidst opdateret den 19-09-2017