English   Danish

2017/2018  KAN-CPSYO1621U  Forandringsledelse

English Title
Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende demonstrere evne til at:
  • Identificere relevante organisatoriske forandringsproblemstillinger i casen
  • Vælge en central, kompleks forandringsproblemstilling og foretage en teoretisk baseret analyse af denne, hvor valget af teori begrundes i relation til problemstillingen og de forandringsfænomener som er i fokus
  • Involvere anden relevant teori fra andre af fagets temaer i analysen
  • Diskutere forandringsproblemet/erne i en mere praksisrettet sammenhæng, i relation til de teorier og redskaber som faget tilbyder.
Prøve/delprøver
Forandringsledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Til reeksamen vil der blive udleveret ny case. Ligesom ved den ordinære prøve, udarbejdes den nye besvarelse indenfor rammerne af 48 timer, og på 5 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en 48-timers skriftlig hjemmeopgave baseret på en case, hvor de studerende analyserer casen med udgangspunkt i nogle spørgsmål og ved hjælp af teorier og litteratur fra pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forandringsledelse:

Faget fokuserer på forandring som fænomen og hvordan organisatorisk forandring kan forstås, analyseres og håndteres. Der introduceres klassiske og nyere forandringsteorier, samt cases (via teksterne eller selvstændige minicases) som tager udgangspunkt i forskellige typer af forandringsprocesser og hvor vi i undervisningen både fokuserer på, at diskutere fagtermer og begreber – og at sætte disse ind i en mere praksisnær sammenhæng (med henblik både på analyse og praksis). Vi arbejder med temaer som fx fusioner, downsizing, introduktion af ny teknologi, udvikling af identitet i organisationen, mv. Vi ser desuden på lederrollen og ’følgerollen’, på lederens udfordringer i arbejdet med at initiere og implementere forandringsprocesser, og på forskellige forståelser af modstand mod forandring. Fagets mål er at øve de studerendes blik for forskellige typer af forandringer og til at anlægge en reflekterende, analytisk tilgang til organisatorisk forandring.

Undervisningsformer
Forandringsledelse:
Holdundervisning, gruppearbejde, diskussioner

Semestrets 615 SAT fordeles på deltagelse og forberedelse til undervisningen i semestrets to fag samt til workshops, klyngevejledning og udarbejdelse af det integrerede miniprojekt.
Feedback i undervisningen
Feedback på gruppearbejde gives i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (kan ændres) 40 timer
Eksamensopgave 48 timer
Foreløbig litteratur

Forandringsledelse:

  • Kompendium og download (fremgår af lektionsplan på CBSlearn)
Sidst opdateret den 15-12-2017