English   Danish

2017/2018  KAN-CPSYO1623U  Integreret projekt i proceskonsultation

English Title
Integrated Project in Process Consultation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
  • Mia Koss Hartmann - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende demonstrere evne til at:
  • Identificere en organisatorisk forandringsproblemstilling i forbindelse med selvvalgt case
  • Foretage en teoretisk baseret analyse af forandringsproblemstillingen knyttet til de forandringsfænomener og interventionsformer, som har været i fokus i semestrets to andre fag, Forandringsledelse og Organisationsudvikling i praksis
  • Udvælge, vurdere og anvende relevante teorier og interventionsmetoder til løsning af forandringsproblemet, som også trækker på pensum fra de to andre fag
  • Opstille en konkret, realistisk interventionsplan i relation til forandringsproblemet. Planen skal specificeres med hensyn til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af interventionen
  • Vurdere interventionsplanens forudsætninger, styrker og svagheder
Prøve/delprøver
Integreret projekt i proceskonsultation:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af gruppeprojektet og projektrapporten til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af den allerede indleverede synopsis. Dette gælder også hvis den studerende går på barsel mellem aflevering af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af projektet på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende, indenfor en nærmere fastsat frist, gennemfører et projektarbejde og afleverer en individuelt udarbejdet projektrapport.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af projekt og projektrapport til den ordinære eksamen, men ikke består ved den mundtlige prøve, afvikles den mundtlige omprøve på basis af et, indenfor en nærmere fastsat frist, bearbejdet projekt og/eller en bearbejdet projektrapport.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige del af prøven har form af en rapport udarbejdet i grupper á max. 4 personer på baggrund af projektarbejdet. Rapporten må have en længde på max. 10 normalsider. På baggrund af projektet og den skriftlige rapport afholdes der en mundtlig gruppeprøve. Varigheden af den mundtlige prøve er 20 minutter pr. studerende dog max 60 minutter i alt. Herefter bedømmes hver studerende ud fra en samlet bedømmelse af det skriftlige miniprojekt og den mundtlige præstation ud fra 7-trinsskala (helhedsbedømmelse).

 

Den ordinære eksamen finder sted i maj/juni og syge-/omprøven finder sted i august.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det Integrerede projekt i Proceskonsultation er centreret omkring en konkret og selvvalgt empirisk case og trækker på emner og tekster fra fagene Forandringsledelse og Organisationsudvikling i praksis. Projektarbejdets formål er at koble identifikation og analyse af et konkret organisatorisk forandringsproblem med udformning af en argumenteret interventionsplan. Samtidig er det formålet at afprøve evnen til at formulere en præcis og kortfattet projektrapport, som både skal rumme en teoretisk baseret analyse og en konkret, begrundet interventionsplan. Dette sker dels gennem det gruppebaserede projektarbejde med den selvvalgte empiriske case, dels gennem en række fælles workshops og klyngevejledning, hvor grupperne fremlægger og diskuterer de konkrete problemstillinger med feedback fra underviser.

Undervisningsformer
Workshops (introduktionsworkshop, action learning workshop, midtvejsworkshop)
Klyngevejledning


Semestrets 615 SAT fordeles på deltagelse og forberedelse til undervisningen i semestrets to fag samt til udarbejdelse af det Integrerede projekt i Proceskonsultation.
Feedback i undervisningen
Som del af workshops samt i klyngevejledningen.
Studenterarbejdstimer
Klyngevejledning (kan ændres) 16 timer
Introduktionsworkshop 4 timer
Action Learning workshop (hvor holdet opdeles i to) 6 timer
Midtvejsworkshop 3 timer
Foreløbig litteratur

Forløbet trækker i høj grad på litteratur (tekster og cases) fra fagene Forandringsledelse og Organisationsudvikling i praksis. Enkelte tekster vil fremgå som baggrundslitteratur (TBA).

Sidst opdateret den 15-12-2017