English   Danish

2017/2018  KAN-CPSYV0026U  Psykologiske test som del af Målbar HR

English Title
Psychological testing as part of evidence based HR

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Henriette Kirkeby - Institut for Organisation (IOA)
Med gæsteoptræden ved relevante personer inden for HR
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
Sidst opdateret den 21-11-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Identificere problemstillinger relateret til bl.a. rekruttering, som kan håndteres ved hjælp af datadrevet og evidensbaseret HR
  • Foretage teoretisk baserede analyser af problemstillinger inden for HR knyttet til fagets teorier og modeller om datadrevet og evidensbaseret HR
  • Forholde sig refleksivt og kritisk til de data, der ligger til grund for HR-beslutninger, samt til valget af bestemte værktøjer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til psykologiske test, psykometri, kvantitativ metode og/eller statistik på basalt niveau.
Jf. HA/PSYK psykologiske test (nu på 6. semester under HRM) og/eller Jackson, C. (2002): Psykologisk Testning. Psykologisk forlag
Prøve/delprøver
Psykologiske test som del af Målbar HR:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Der må skrives max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
  • Lommeregner efter eget valg
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Adgang til CBSLearn
  • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Casebesvarelse
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er på, hvordan systematisk, datadrevet og evidensbaseret HR kan være med til at sikre mere kvalificerede og værdiskabende HR-beslutninger; Hvordan kan systematisk, datadrevet og evidensbaseret HR forstås og begrebsliggøres, samt hvordan kan der arbejdes med evidensbaseret HR på forskellige måder i organisationer? Dette leder bl.a. frem til bedre trivsel og forøget vækst for organisationen.

 

Faget omhandler væsentlige aspekter af HR som fx rekruttering, og hvordan der skabes træfsikkerhed i beslutningerne. Disse beslutninger er meget komplekse og indbefatter komplekse psykologiske forhold samt ofte uoverskueligt store mængder af information, der skal vægtes og benyttes på den rette måde for at nå den rette konklusion. Faget henvender sig til kommende ansvarlige inden for HR og ledere, og et af hovedformålene med faget er at give indsigt i uvurderlige værktøjer, som kan hjælpe med beslutningerne, og som kan være med til at bygge bro mellem teori og praksis.

 

I faget introduceres forskningsbaseret viden om effekter af HR-tiltag, og en række teoretiske og praktiske perspektiver på beslutningsprocesser i HR, herunder evidensbaseret og datadrevet HR, gennemgås.

 

I undervisningen er der stor vægt på forskellige psykologiske test til støtte for beslutninger, og der gives en introduktion til de mest basale statistiske begreber. Der vil være øvelser, der skal gennemføres i statistikprogrammet SPSS.  Ligeledes bliver det muligt at gennemføre en mini-certificering i et specifikt testværktøj, så de studerende efterfølgende er kvalificeret til benyttelse af dette. Desuden trænes kompetencer til kritisk at vurdere eksisterende testværktøjer. Et andet væsentligt aspekt af datadrevet og evidensbaseret tilgang til HR-tiltag er klar kommunikation af resultater og anbefalinger til beslutningstagere, som også berøres i kurset.

 

Til hver undervisningsgang vil der indgå en øvelse. Øvelserne vil enten basere sig på teoretiske eller statistiske analyser/tolkninger af konkrete cases ud fra fx testresultater, eller de vil handle om de studerendes egne gennemførelser af psykologiske test, som bliver stillet til rådighed for de studerende.

 

Endelig vil der i kurset være gæsteoptrædener ved fagpersoner inden for HR.

Undervisningsformer
Faget foregår over 5 hele dage spredt ud over hele semestret. Dette giver fleksibilitet i semestret, men arbejdsbelastningen er ikke mindre end i andre fag, og der skal derfor påregnes det, der svarer til en uges forberedelse (ca. 30 timer) til hver gang.

Der er udstrakt studenterinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at lave præsentationer af dele af pensum, b) at deltage i gruppearbejde omkring cases med empiriske problemstillinger, samt c) deltage i øvelser med henblik på tolkning/forståelse af egne besvarelser af psykologiske test.

Derudover forefindes tilbud om yderligere 5 undervisningslektioner, som er afsat til en minicertificering i et psykologisk testværktøj.

Opsummerende: Faget indeholder 33 konfrontationstimer samt 5 timers certificering, som vil være frivillig.
Feedback i undervisningen
Feedback i forhold til de øvelser, der bliver præsenteret.

Quizzer med efterfølgende gennemgang af de rigtige svar.

Efter eksamen aftales en konfrontationstime til kollektiv, mundtlig feedback.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 24 timer
Forberedelse til forelæsning 84 timer
Øvelser 9 timer
Forberedelse til øvelser 47 timer
Forberedelse af gruppefremlæggelse 10 timer
Udførelse af test samt egen gennemgang af testresultat 12 timer
Eksamenslæsning 30 timer
Udarbejdelse af skriftligt projekt til eksamen 4 timer
OBS. Certificering i psykologisk test, ikke obligatorisk 5 timer
OBS. Forberedelse til certificering, ikke obligatorisk 20 timer
Foreløbig litteratur

Bøger:

 

Dawes, R. M. (1994). House of Cards. Psychology and Psychotherapy built on Myths. New York, NY: Free Press.

 

Gregory, R. J. (2014). Psychological testing. History, Principles, and Applications.

Seventh Edition. Global Edition. Harlow, UK. Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-292-05880-1.

 

Hedegaard Rasmussen, T. (2013). Målbar HR – en praktisk guide til datadrevet HR-ledelse. Dansk Psykologisk Forlag A/S

 

 

Kompendium

 

EFPA review model for the description and evaluation of psychological and educational tests. Test review form and notes for reviewers. Version 4.2.6. side 23-25 & 33-42.

 

Kirkebøen, G. (1999). Skjønn, formler og klinisk praksis: Hvorfor vurderer erfarne klinikere så dårlig enda de vet så mye? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 523-536

 

 

Artikler

 

Guest, D. E. (2011). still searching for some answers. Human Resource Management Journal, 21(1), 3–13. http:/​/​doi.org/​10.1111/​j.1748-8583.2010.00164.x

 

Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and Job Performance : The Big Five Revisited. Journal of Applied Psychology, 85(6), 869–879. http:/​/​doi.org/​10.1037/​/​0021-9010.85.6.869

 

Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. The American Psychologist, 64(6), 515–526. http:/​/​doi.org/​10.1037/​a0016755

 

Meyer, G., Finn, S., Eyde, L., Kay, G., Moreland, K., Dies, R., … Reed, G. (2001). Psychological Testing and Psychological Assessment. American Psychologist Copyright, 56(2), 128–165. http:/​/​doi.org/​10.1037/​/​OOO3-O66X.56.2.128

 

Rousseau, D. M., & Barends, E. G. R. (2011). Becoming an evidence-based HR practitioner. Human Resource Management Journal, 21(3), 221–235. http:/​/​doi.org/​10.1111/​j.1748-8583.2011.00173.x

 

Schmidt, F. L., & Hunter, J. (2004). General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of Personality and Social Psychology, 86(1), 162–173. http:/​/​doi.org/​10.1037/​0022-3514.86.1.162

Sidst opdateret den 21-11-2017