English   Danish

2017/2018  KAN-CSHRO1054U  Human Resource Development (HRD)

English Title
Human Resource Development (HRD)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Mette Mogensen - Institut for Organisation (IOA)
Administrator: Birte Pedersen, bp.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 23-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De studerende forventes efter at have fulgt faget at:
  • Demonstrere indsigt i HRD feltets praktiske problemstillinger og teoretiske forudsætninger.
  • Sammenholde og diskutere HRD teoriernes begreber, analysemetoder og bidrag til hinanden (og dermed gå på tværs i fagets litteratur)
  • Foretage teoretisk baserede analyser indenfor HRD feltet
  • Forholde sig refleksivt og kritisk til praktiske problemstillinger og teoretiske udfordringer i HRD-feltet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i faget "HRM som teori og praksis", hvorfor tilmelding til faget forudsætter, at man også er tilmeldt faget "HRM som teori og praksis".
Prøve/delprøver
HRM som Teori og Praksis samt Human Ressource Development:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Bemærk at det kræver en dispensation at skrive opgaven alene.
4 mands grupper eksamineres 60 minutter; 5 mands grupper eksamineres 75 min.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med undervisningsforløbet er at at udvikle de studerende til refleksive HRD praktikere, ved at styrke deres teoretiske forståelse og analytiske kompetencer ift. HRD feltet: de mange forskelligtartede praksisser, som sigter mod at udvikle de menneskelige ressourcer i en virksomheds sammenhæng.

 

Faget tager afsæt i læringsteori og teorier om organisatorisk læring da disse ofte fungerer som en underliggende præmis for mange HRD prakisser; uanset om det handler om kursusbaseret kompetenceudvikling, talent management, vidensdeling eller kreativitet. Vi vil læse tekster om forskellige læringsteorier (fra behaviorisme til nyere social læringsteori), sætte fokus på deres forskellige menneskesyn samt diskutere de læringsmæssige dilemmaer og organisatoriske udfordringer, der opstår, når læring og menneskelig udvikling foregår i spændingsfeltet mellem hensyn til det enkelte individ, gruppen og organisationen som erhvervsøkonomisk realitet. 

Undervisningsformer
I faget anvendes forskellige undervisningsformer for at understøtte fagets forskellige læringsmål. Forelæsningen vil være et gennemgående format, men derudover vil de studerende også skulle arbejde case-baseret, arbejde i grupper (hjemme og på stedet), lave oplæg for hinanden, deltage i panel-diskussioner, summeøvelser og skriveøvelser. Udover dansk, kan undervisningen foregå på svensk, norsk og engelsk. Mulighed for at personalejura samt international HRM indgår i eksamen
Feedback i undervisningen
I forbindelse med undervisningen vil de studerende i grupper skulle udvælge og præsentere en selvvalgt case indeholdende et HRD-initiativ. I forbindelse med præsentationen af casen i relation til pensum, får de studerende feedback både fra medstuderende og fra underviser.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 160 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 46 timer
Foreløbig litteratur

Artikler

Sidst opdateret den 23-06-2017