English   Danish

2017/2018  KAN-CSHRO1703U  Arbejdsmarkedsteori og -analyse

English Title
Labour Market Theory and -Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Frans Bevort - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Organisation/Organization
  • Sociologi/Sociology
Sidst opdateret den 23-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Have tilegnet sig bred viden om fagets arbejdsmarkedsteoretiske begreber og samspillet mellem disse og HRM teori og praksis
  • Være i stand til at kombinere og diskutere fagets teorier
  • Være i stand til at anvende fagets teorier i analyse af teoretiske og praktiske HRM problemstillinger
  • Kunne forholde sig refleksivt til de metodiske og erkendelsesteoretiske forskelle i fagets teorier
  • Kunne forholde sig kritisk og refleksivt til egne og andres analyser indenfor faget
Prøve/delprøver
Arbejdsmarkedsteori- og analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
20 min mundtlig eksamen uden forberedelse med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har både et teoretisk og analytisk sigte. HRM-praksis finder sted i

organisationer, men er samtidigt forankret i institutionelle rammer i det omgivende samfund, hvoraf arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets institutioner er nogle af de vigtigste. Helt konkret befinder organisationer sig både på et produkt-/servicemarked og et arbejds(-kraft) marked, hvor HRM skal sikre succes på det sidste. Faget berører derfor fagforeningers, aftalesystemers og arbejdsmarkedslovgivnings påvirkning af HRM. I fagets teoretiske del introduceres der forskellige teorier om arbejdsmarkeder, som er relevante for HR-arbejdet; f.eks. grundlæggende arbejdsmarkedssociologi, interne, eksterne og sekundære arbejdsmarkeder, industrial og employment relations og ’flexicurity’. I fagets analytiske del foretages analyser af arbejdsmarkeder og deres udvikling; fag, erhverv og professioner (occupations) især i den særlige Danske/Skandinaviske arbejdsmarkedskontekst. Det er en central pointe i faget, at kendskab til arbejdsmarkedsteori og institutionerne på arbejdsmarkedet er essentiel for at forstå vilkårene for at indrette og bedrive organisatorisk HRM-praksis på en økonomisk effektiv og socialt legitim måde.

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, workshops, casediskussioner og gæsteindlæg.
Udover dansk, kan undervisningen foregå på engelsk.
Mulighed for at personalejura indgår i eksamen
Feedback i undervisningen
Løbende feedback i forbindelse med øvelser og fremlæggelser. Feedbacken kan tage form af peer-feedback og underviserfeedback i plenum.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 160 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 46 timer
Foreløbig litteratur

Kompendium / kompendier med artikler/bogkapitler

Sidst opdateret den 23-06-2017