English   Danish

2017/2018  KAN-CSPKO1052U  Kandidatspeciale

English Title
Master's Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 2
Max. antal deltagere 2
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Erik Caparros Højbjerg - MPP
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Organisation/Organization
  • Sociologi/Sociology
Sidst opdateret den 14-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Formulere et afgrænset samfundsvidenskabeligt problem indenfor studiets fagfelt
  • Udvælge, diskutere, tilpasse og anvende relevant teori og metode
  • Sikre logisk sammenhæng imellem problemformulering, metode, analyse og konklusion
  • Diskutere og selvkritisk evaluere de analytiske og mulige empiriske resultater, som undersøgelsen giver anledning til
  • Uddrage og diskutere undersøgelsens implikationer i forhold til forretningspraksis inden for studiets fagfelt
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 120 sider
1 person grupper: max. 80 sider
3 persons grupper: max.160 sider
Bemærk, at disse gruppestørrelser kræver en dispensation
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
75 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Kandidatspecialet skal indeholde et resumé af afhandlingen (max. 1 normalside)udfærdiget på engelsk. Resumeet indgår i bedømmelsgrundlaget. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på stave- og formuleringsevne. Såfremt specialet skrives på engelsk skal resumeet være på dansk.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Såfremt den studerende har afleveret kandidatspecialet, men bliver syg til det mundtlige forsvar, arrangeres hurtigst muligt et nyt forsvar på baggrund af den indleverede speciale.
Såfremt den studerende ikke har bestået den ordinære prøve i specialet, har den studerende ved omprøven mulighed for, i samråd med vejleder/eksaminator, enten at indlevere kandidatspecialet i omrabejdet form eller at indlevere kandidatspecialet på et nyt grundlag.
Beskrivelse af eksamensforløbet

1 person grupper: 45 min. mundtlig eksamen
3 persons grupper: 90 min. mundtlig eksamen
Bemærk, at disse gruppestørrelser kræver en dispensation

 

Specialet skrives og forsvares på dansk. Se bestemmelser for resumeet ovenfor.

Studerende kan dog også vælge at skrive og forsvare specialet på engelsk. Se bestemmelser for resumeet ovenfor.


Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere da alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat skal være et udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige specialet (inkl. resumeet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Specialeblokken består i udarbejdelsen af et skriftligt speciale (kandidatspecialet), der skal tjene til afprøvning af den studerendes evne til faglig fordybelse og til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks problemstilling på kandidatniveau. Emnet for kandidatspecialet vælges af den studerende inden for uddannelsens overordnede tema og faglige profil. Opgaveformuleringen for kandidatspecialet skal godkendes forud for vejledningsforløbet. Samtidig med godkendelsen fastsættes en plan for vejledningen.

 

 

Undervisningsformer
Til at understøtte specialearbejdet afholdes specialeseminarer i forårssemestret, som veksler mellem tematiske forelæsninger og gruppebaseret fremlæggelser og feedback.
Feedback i undervisningen
Der ydes vejledning.
Studenterarbejdstimer
Vejledning (ved 2 personers specialer) 24 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 800 timer
Sidst opdateret den 14-12-2017