English   Danish

2017/2018  MA-MMFUV1010U  Tendenser i marketing

English Title
Trends in Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Torsten Ringberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 23-11-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Den studerende skal udvise en detaljeret viden om de gennemgåede metoder der er blevet diskuteret og læst om.
  • Kunne identificere og redegøre for fordele og ulemper ved hver af de introducerede metoder i forhold til deres egnethed til at forstå forbrugeren.
  • Argumentere for de bedste 1-2 metoder (dækket i klassen /materiale) til at løse et strategisk forretningsproblem.
  • Den studerende skal kunne forklare hvordan ledernes interaktion og forståelse af forbrugerne bliver begrænset af forskellige socio-kognitive faktorer, og hvordan disse kan begrænses.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette fag henvender sig til alle, der har behov for at forstå marketing i en strategisk og ledelsesmæssig sammenhæng, og som er interesserede i at kunne gøre brug af innovative og relevante nye metoder og markedsmekanismer inden for marketing.
Prøve/delprøver
Tendenser i marketing:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det forventes at kursusdeltagerne trækker på det materiale, der er afdækket på kurset ved enten:

 

1) At præsentere mindst to af de gennemgåede metoder (inkl. fordele/ulemper), der kan benyttes til at skabe nye og brugbare strategiske indsigter om forbrugeren (B2C, B2B2C) indenfor dit eksisterende eller et nyt marked, eller

 

2) At præsentere de/n bedste metode/r og sammenligne fordele(ulemper ved en/flere af sådanne metoder der kan skabe et helt nyt forretningsgrundlag for dit firma.  

 

Indenfor både 1) eller 2) skal den studerende ligeledes beskrive potentielle kognitive biases og hvorledes disse bedst begrænses. Din argumentation skal være baseret på logisk argumentation og fakta (og indeholde relevante henvisninger). En vis grad af kreativ kombination af metoder er fint.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag udforsker vi avancerede metoder og tendenser inden for marketing samt disses evne til at skabe nye innovative og disruptive strategiske tilgange til forskellige markeder. Vi vil også teste deltagernes ledelsesmæssige mindset og illustrere, hvordan dette kan virke begrænsende i interaktionen med kunder og i den konkrete brug af nye teknologier som fx big data og sociale medier.

 

Faget indeholder forståelse samt brug af innovative og relevante nye metoder og markedsmekanismer indenfor Marketing så som neuromarketing (EEG, eye tracking, skin conductivity fMRI), embodied cognition (the six or more senses), mental models, kognitive biases, avanceret Small Data (identificering af dybe emotionelle faktorer gennem semi-structured in-depth interviews), Big Data (struktureret og ustruktureret datas anvendelse på logistik siden og customization), social media (e.g., sentiment analyse), platform revolutions, co-creation, crowd-funding, conscious capitalism, managerial mindsets, bekyttelse af private data, etc..  

 

Disse indsigter vil hjælpe dig med at vurdere brugbarheden af nye tendenser inden for markedsføring og sætte dig i stand til at anvende dem i optimeringen af din virksomheds strategiske orientering, forståelse og engagement med slutbrugerne.

Undervisningsformer
Dette kursus indeholder præsentationer af centrale emner der afdækkes dels af instruktøren, dels af inviterede oplægsholdere, og dels gennem gruppearbejde og workshops. I gruppearbejdet diskuteres og vurderes de forskellige metoder ifht. deres strategiske/taktiske relevans for din og andres virksomheder. Læsning af materiale er nødvendig, men ikke tilstrækkelig, aktiv deltagelse er en nøgle til at du og de andre får det fulde udbytte af kurset. Derfor er din tilstedeværelse afgørende for at kunne skrive det endelige eksamensprojekt.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 132,5 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 23-11-2017