English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO1034U  Metode 2. år

English Title
Scientific Method 2nd year

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 2 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed To semestre
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
  • Anne Roelsgaard Obling - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Metodefagets formål er at styrke de studerendes viden om og håndtering af en problemorienteret og problemstyret projekttilgang.

Faget skal levere byggestene til den kompetenceprofil en MPA’er forventes at have – således skal metodefaget skabe grundlag for, at MPA’eren kan udvikle ’analytisk kraft’ (evne til analytisk tænkning), ’refleksionskraft’ (kompetence til kreativ analyse) og ’(selv)kritisk evne’ i relation til uddannelsens fag og projekter.
I særdeleshed skal faget levere metodetilgange der korresponderer med 3. semester (Innovativ Strategi) og 3/4. semester (Forankring).

De studerende skal tilegne sig viden om videnskabelige positioner og metoder, så de kan foretage begrundede valg/fravalg i et projekt og dermed blive i stand til at arbejde stringent og konsistent i forhold til et projektdesign.
Udprøvning af metodefaget på 2. år tager udgangspunkt i masterprojektet.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
MA-MMPAO2007U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Metodeworkshops på 3. semester

 

I de to metodeworkshops vil der blive lagt vægt på at skabe data, som kommer tæt på praktisk levet liv. Dette fokus skyldes, at de to workshops skal fungere som understøttende i forhold til strategifaget og forankringsfaget, hvis formål er at fremme de studerendes evne til kreativ dekonstruktion og efterfølgende intervention samt forankring i praksis. Antagelsen er, at detaljeret indsigt i daglig praksis, herunder ikke-italesatte mønstre eller materielt dikterede vaner, vil være forudsætningen for vellykket strategisk intervention.


Workshop 1:
I denne workshop vil der blive undervist i selvetnografi og visuel etnografi. Begge disse metodiske tilgange skaber data, der kommer tæt på den daglige praksis og som potentielt udfordrer vanemæssige tankemønstre, bl.a. ved at orientere sig visuelt.
I selvetnografi bruger forskeren sig selv som informant og forsøger løbende i det daglige, via fx logbøger og feltnoter, at forholde sig undrende og observerende til sin egen dagligdag. Selvetnografien indeholder et sæt teknikker til at fremme undren og mindske kulturelle selvfølgeligheder.
I visuel etnografi forsøger man at gå til sit problemfelt gennem billeder, snarere end gennem ord. Ved at tegne, filme eller fotografere undersøger man sin problematik, herunder de materielle og spatielle dimensioner, der bliver ekstra tydelige i visuelt materiale.


Workshop 2:
I denne workshop fortsættes fokus fra foregående workshop, nemlig på detaljeret indsigt i praksis, herunder konkrete teknologier eller subjektpositioners typiske mønstre og rejser i organisationen. Der undervises i experience sampling methods og shadowing.
I experience sampling methods lader forskeren sine informanter benytte diverse teknologier til at dokumentere deres dagligdag, evt. med fokus på et specifikt aspekt. Der kan bruges computerlog, dagbøger, smartphones, diktafoner osv. Disse data har den fordel, at de kommer relativt umedieret tæt på informantens praksis.
I shadowing følger forskeren udvalgte nøglepersoner i deres daglige gang for derigennem at få indsigt i deres praksis og udfordringer. Denne form for data gør det muligt at komme helt tæt på de forskellige kontekster, som en given informant bevæger sig i og skal have til at spille sammen.

 

 

Metodeworkshop på 4. semester

 

På fjerde semester afholdes to metodeworkshops. 

 

Den første workshop har til formål at understøtte de studerendes masterprojektarbejde. Det andet formål er at understøtte netværksgruppens arbejde med at skabe praksis-effekt i egen organisation.


Masterprojekt
Den del af metodeworkshoppen der handler om de studerendes masterprojektarbejde tilrettelægges som en proces, dvs. at de studerende inden afholdelse indsender egne metodeudfordringer, hvorefter underviserne tilrettelægger oplæg og fælles diskussion. Metodespørgsmålene kan gå lige fra, ’hvad er teoriens status’ i forbindelse med at gennemføre en analyse, til ’hvordan struktureres data’.


Netværksgrupper
Den del af metodeworkshoppen, der skal understøtte netværksgruppens arbejde med at skabe praksis-effekt, vil fokusere på forskellige implementeringsmetoder lige fra afholdelse af laboratorier til afholdelse af konstruktive møder. Formålet er at diskutere med de studerende, hvilke metoder de med fordel kan tage i brug for at fremme den bedst mulige effekt af de overvejelser, de har gjort sig over egen hjemmeorganisation.

 

Den anden metodeworkshop har til formål at...

 

Undervisningsformer
Hvilke pædagogiske former vil blive anvendt?

Undervisningen vil bestå af en blanding af dialogbaseret underviseroplæg, deltageroplæg, skriveøvelser og gruppe- og plenumdiskussioner. Undervisningen vil knyttes tæt til de øvrige fag, som de studerende undervises i med henblik på at gøre de metodemæssige problemstillinger så relevante for de studerende som muligt.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 18 timer
Forberedelse 37 timer
Sidst opdateret den 01-08-2017