English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO2007U  Masterprojekt

English Title
Master Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 13 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
 • Niels Thyge Thygesen - MPP
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 30-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • De studerende skal kunne etablere en problemformulering, der tilgodeser det dobbelte krav om inddragelse af temaer fra undervisningen og egne interesser i en samlet problemstilling, der lever op til målbeskrivelsen for masterprojektet.
 • De studerende skal kunne foretage begrundede valg mellem forskellige teorier, analysestrategier og metoder til brug for belysning af problemstillingen og kunne gøre rede for indre sammenhænge i teorier, analyser og metoder/implikationer af brugen af dem.
 • De studerende skal vise kompetence i håndtering af empiriske data og kunne formidle sammenhænge mellem metode, data og analytiske udsagn.
 • De studerende skal demonstrere et samlet overblik over projektets problemformulering, analyse og konklusion, herunder kunne strukturere projektet i en begrundet disposition, så det sikres, at den valgte problemstilling bliver opsummeret og gjort til genstand for refleksion i en samlet konklusion.
 • De studerende skal kunne argumentere for nye løsninger på fremanalyserede problemer eller udfordringer
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
En godkendt fremlæggelse på baggrund af porteføljebogen er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Masterprojektet.

Den enkelte studerende skal lave en obligatorisk fremlæggelse i relation til de enkelte læringsmål med særlig vægt på at reflektere over og forny egen ledelsespraksis relateret til de enkelte semestertemaer.

Fremlæggelsen foregår i starten af 4. semester og har en varighed på 30 min. inkl. feedback fra den MPA-underviser, der er tilknyttet netværksgruppen.
Refleksioner og opgavebesvarelser fra den gennemgående porteføljebog skal danne afsæt for fremlæggelsen, således at alle semestertemaer indgår. Fremlæggelse og feedback skal omfatte følgende:
Den studerende laver en præsentation af, hvordan vedkommende ønsker at kvalificere egen ledelsespraksis med henblik på at understøtte organisationens arbejde med velfærdsskabelse. Alle semestertemaer skal inddrages i præsentationen. Præsentationen skal indeholde konkrete eksempler på ændret ledelsespraksis og gerne knyttes op på en særlig problematik eller case fra egen organisation.
Dialog om den studerendes præsentation, hvor refleksioner over ændret ledelsespraksis og de konkrete eksempler fra præsentationen uddybes og udfoldes.
Prøve/delprøver
Masterprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 120 sider
Max. 80 sider, hvis en studerende vælger at skrive alene.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af skriftligt produkt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af skriftligt produkt på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet skriftligt produkt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af skriftligt produkt til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af det indleverede skriftlige produkt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt eller forbedret individuelt skriftligt produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet
 • Masterprojektet skrives normalt i to-mandsgrupper. Studienævnet anbefaler denne gruppestørrelse. Derimod vil en gruppestørrelse på 3 eller 4 studerende kræve dispensation. Dispensationen søges hos studieledelsen, som efter bemyndigelse fra studienævnet kan give dispensation, når helt særlige forhold gør sig gældende. 

 

 • Gruppesammensætning, emne og problemskitse på max. 1 - 2 sider skal være fastlagt og godkendt senest inden sommerferien på 2. år.

 

 • De studerende skriver et resumé på engelsk på 1-2 sider.

 

 • Den mundtlige eksamen består i en dialog mellem den studerende, ekstern censor og hovedvejleder, hvor den studerende får mulighed for at uddybe/forklare masterprojektets indhold og konklusioner.

 

 • Bedømmelsen er baseret på en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den individuelle mundtlige præstation.

 

 • Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, herunder resuméet, samt stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med udarbejdelsen af masterprojektet er, at de studerende skal demonstrere kompetence i anvendelsen af uddannelsens samlede teori-, analyse- og metodeapparat i kombination med en anvendelse af egne erfaringer og læringsmæssige mål på en selvvalgt problemstilling af strategisk, organisatorisk og/eller ledelsesmæssig karakter.

 

I masterprojektet skal de studerende kunne gennemføre en fagligt forankret argumentation for den valgte problemstillings relevans og formidle de teoretiske, analytiske og metodemæssige overvejelser, der ligger til grund for projektets struktur og form.

 

Desuden skal masterprojektet vægte det performative, således at der bliver gjort rede for særlige løsninger på fremanalyserede problemer. Disse løsninger kan indeholde alt lige fra konkrete interventionsformer til fx overvejelser over nye generelle præmisser for god ledelse.

 

Masterprojektets problemstilling og behandlingen af den skal demonstrere en relation til konkrete strategi-, organisations- og ledelsestemaer i egen organisation eller virkefelt.

Undervisningsformer
Der gives vejledning i forbindelse med projektet i max. 15 timer pr. gruppe/10 timer pr. enkeltmandsprojekt. Det er muligt at afgive ønske om vejleder, men der kan først gives endeligt tilsagn, efter den endelige plan er lavet.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Forberedelse (inkl. netværksgruppearbejde) 341,5 timer
Vejledning 15 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 30-08-2017