English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO1601U  Forandring og forankring

English Title
Strategy Implementation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
 • Søren Obed Madsen - MPP
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 04-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare fagets teoretiske grundlag og begreber.
 • Kunne analysere problemstillinger, der handler om forandringer og forankringer ud fra de præsenterede perspektiver.
 • Kunne designe og redesigne processer, der handler om forandring og forankring.
 • Kunne udpege og reflektere kritisk over ledelsesudfordringer i arbejdet med forandring og forankring.
Prøve/delprøver
Forandring og forankring:
Prøvens ECTS 7
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret synopsis til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige synopsis

Hvis den studerende ikke har udarbejdet en synopsis på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde en synopsis og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, skal den studerende indlevere en ny eller forbedret synopsis og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets baggrund:

Dette fag er en forsættelse af faget innovativ strategi og de to fag komplementerer derfor hinanden. I faget innovativ strategi blev strategien designet ud fra V-modellen. De strategiske udfordringer blev reformuleret og der blev formuleret en strategisk konstruktion, der skal løse problemerne, men opgaven slutter ikke der. Som leder har man ikke kun ansvar for at formulere en strategi, men har også ansvaret for at forankre den, samt nye politikker, nye organisationsformer og nye produktionsformer. For det meste foregår dette arbejde parallelt. En af de store udfordringer er hvordan det reelt skal gribes an i praksis? V-modellen giver ikke svar på dette spørgsmål. Det er ikke tilstrækkeligt at foretage en dekonstruktion og udvikle prototyper, hvis den offentlige sektor skal blive bedre til at håndtere nye tiltag.

 

Fagets idé og formål:

Faget tager udgangspunkt i nyere forskning om, hvad ledere gør for at forankre en strategi og andre nye tiltag. Et nøglebegreb i forandring og forankring er implementering eller synonymet eksekvering. Implementering er dog ikke et entydigt begreb. Det skyldes, at begrebet dækker over en hel række aktiviteter, der i forvejen foregår i organisationer, men ved at kalde aktiviteterne for implementering knyttes aktiviteterne til et strategidokument. Implementering er dog mere end projektledelse og formulering af KPI’er. Det handler om, hvordan man kan få strategien til at give mening i en anden kontekst end der, hvor den blev formuleret. Derfor fokuserer dette fag på forudsætninger for at nye tiltag kan lykkes, samt hvordan nye tiltag kan forankres i organisationen.


Den studerende får:

 • Forståelse af forskellige teoretiske perspektiver på implementering, der er forankret i forskning på området
 • Viden om konkrete metoder til at implementere
 • Mulighed for at reflektere over egen implementeringspraksis
 • Præsenteret kritiske tilgange, der kan forbedre succes for effektiv implementering i egen praksis.
Undervisningsformer
Faget er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, diskussioner og arbejde med små opgaver og refleksionsøvelser. Under forløbet forventes aktiv deltagelse, der forudsætter, at litteraturen er læst.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 45 timer
Forberedelse 147 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 04-08-2017