English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO2001U  Ledelse i en offentlig og politisk kontekst

English Title
Leadership in a Public and Political Context

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
 • Dorthe Pedersen - MPP
 • Jens Astrup Madsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Kende til relevante offentlige og politiske kontekster for egen ledelse og koble konkrete ledelsesudfordringer til viden om samfundsmæssige og politiske kontekster
 • Kunne identificere og analysere egne ledelsesudfordringer i relation til forskellige samfundsmæssige og politiske kontekster ved brug af fagets teoretiske perspektiver fx teori om offentlig økonomi, historisk institutionel teori, diskurs- og systemteori.
 • Kunne udpege og reflektere over konkrete handlemuligheder for at skabe ledelsesrum i forhold til relevante samfundsmæssige og politiske kontekster
Prøve/delprøver
Semesterrapport - 1. semester: Ledelsesrum:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af semesterrapporten til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af semesterrapporten på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet skriftligt produkt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af semesterrapporten til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af det indleverede skriftlige produkt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt eller forbedret skriftligt produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

1. semesterrapporten skrives i netværksgrupperne

 

Der gives max. 10 timers vejledning ifm udarbjdelse af semesterrapporten.

 

Vejledere tildeles administrativt.

 

1. Semesteropgave ‐ Kriterier for målopfyldelse

 • Rapporten skal tage udgangspunkt i en konkret case – en af de studerendes organisationer/ledelseskontekst og den overordnede semester‐problematik om professionelt ledelsesrum, der er arbejdet med i de tre fag.
 • I rapporten skal de studerende ved hjælp af viden og perspektiver fra de tre fag på 1. semester Ledelse i en offentlig og politisk kontekst, Organisering og professionelle og Styring og dilemmaer foretage en selvstændig analyse af mulighedsbetingelserne for ledelse i den valgte case, samt kritisk reflektere over de handlemuligheder, som relevante offentlige og politiske, organisatoriske eller styringsmæssige kontekster indebærer.
 • Rapporten skal indeholde case‐præsentation, analyse ved hjælp af relevante begreber fra mindst to af de tre fag, kritisk refleksion over analysens afgræsning, udsigelseskraft og ledelsesmæssige implikationer.

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at sætte de studerende i stand til at analysere og reflektere over relevante politiske og offentlige kontekster for deres professionelle ledelsesrum – herunder de vilkår og muligheder, som ændrede politiske rammebetingelser, velfærdsøkonomi og aktuelle reformer giver.

 

Faget tager udgangspunkt i et bredt samfundsmæssigt politikbegreb og en multi-kontekstuel forståelse af den offentlige sektor. Offentlig regulering og politik overskrider i dag de klassiske konstitutive grænser for retsstaten og inddrager stadig flere områder i grænsen mellem det nationale og globale, mellem det politiske og det økonomiske og mellem det individuelle og det sociale i forsøg på at skabe politikker for og forhandlinger om samfundsmæssig regulering, velfærd og sikkerhed. Faget giver de studerende et overblik og en overordnet forståelse af statsformens udvikling, velfærdsstatens økonomi og den offentlige sektors udvikling og aktuelle udfordringer. Faget introducerer teoretiske begreber om stat og politik, samfundsøkonomi og velfærdsmodel, institutioner og forandring, politisk kommunikation og det kommunikativt differentierede samfund. Ved at bringe disse perspektiver i spil overfor generelle udviklingstræk og aktuelle udfordringer, bliver de studerende i stand til at analysere, reflektere over og få øje på nye handlemuligheder i deres egen ledelseskontekst.

 

Faget er inddelt i fire sammenhængende temaer, der omhandler vigtige kontekster for professionelle ledelsesrum:

 • Stat, politik og samfund
 • Velfærdsøkonomi og offentlig økonomi
 • Politisk kommunikation, lobbyisme og redigeret offentlighed
 • Forvaltningspolitik, reformer og forandringer

 

De studerende skal kunne udpege og forstå relevante kontekster for eget ledelsesrum ud fra begreber og analyser inden for disse fire temaer. Hvert tema har fokus på spørgsmålet om kontekst og ledelsesrum, forstået som samfundsmæssige, økonomiske, institutionelle og diskursive mulighedsbetingelser for professionel ledelse.

 

Faget leverer et fundament af diagnostisk viden og teoretiske perspektiver om ledelse i en offentlig og politisk kontekst med henblik på at give de studerede analytiske og refleksive kompetencer, der kan bygges videre på i de efterfølgende semestre.

Undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning/​gruppearbejde
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 26 timer
Forberedelse 100 timer
Vejledning 10 timer
Eksamen 1,5 timer
Sidst opdateret den 01-08-2017